Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMV3NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: villamos
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán László

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógiai modellekintegrációja az elektronikus oktatásba. Elektronikus aszinkron és szinkron tanulási módszerek alkalmazása a villamos szakterületen.EA+GY
  2Tutorálási módszerek az elektronikus távoktatásban. Az elektronikus oktatórendszerek szerepe a jövő iskolájában. Moodle szerkesztő eszközök használata.EA+GY
  3Kompetenciamérés és értékelés. A szakelméleti tudás ellenőrzése, elektronikus tesztlapok szerkesztése.EA+GY
  4A villamos szakterület multimédia és html anyagainak importja. Hallgatói támogatási eszközök (GYIK, szójegyzék, tárgymutató, tanulási útmutató) szerepe és beépítése a szakmai tananyagokba.EA+GY
  5eLearning adminisztráció, a hallgató tanulásának nyomon követése. Online hallgatói támogatások tervezése és alkalmazása. Az oktató által megadott elektrotechnika-elektronika témakörből elektronikus tananyag készítése és feltöltése az oktatórendszerre.EA+GY
  6Egyéni, páros, individualizált, csoport és frontális munkaformák a laboratóriumokban, tanműhelyekben és üzemi munkahelyeken.EA+GY
  7A pedagógiai modellek az elektronikus oktatásban. Az elektronikus oktatórendszerek szerepe a jövő iskolájában. Egy gyakorlati példa kidolgozása.
  Zárthelyi dolgozat írás.
  EA+GY
  8A motiváció szerepe, szükségessége a szakmai képzés folyamatában, külső-belső motiváló tényezők. Az ellenőrzés módszerei (szóbeli, írásbeli, feladatlapok, tesztek, ellenőrző kérdéssorok, gyakorlati munkafeladatok).EA+GY
  9A tanár személyiségének szerepe a hatékony szakmai képzésben, a tanár felkészülése az elektronika tanítási óráira.EA+GY
  10Tanórákon kívüli tevékenységrendszer a szakképzésben (üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás). Tömegkommunikációs hatások szerepe a műszaki elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásában.EA+GY
  11Gyakorlati oktatás külső gyakorló helyeken.EA+GY
  12A normál ütemű munkavégzés integrálása a teljes termelési, technológiai folyamatba.
  A szakmai személyiség formálása.
  EA+GY
  13A tanult ismeretek ismétlése és alkalmazása az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlaton.EA+GY
  14A beadott házi feladatok közös értékelése és megvitatása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kulcsár Zsolt: Az integratív elearning felé. Budapest, http://www.crescendo.hu/konyvek/integrativ-e-learning 2009.
  2. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana Győr, SZIE, 2009.
  3. Nagy Tamás: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére. Budapest, MKIK, 2009.
  4. Nádasi András: Agria Media 2008 : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" : "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs" Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009.
  5. Udvardi Lakos Endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle XVIII. Évfolyam 2002/1.
  6. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana. Győr, SZIE, 2009.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hutter Otttó – Magyar Gábor - Mlinarics József: E-LEARNING 2005 (eLearning kézikönyv), Műszaki könyvkiadó, 2005
  2. Forgó Sándor: Médiainformatika - a multimédia oktatástechnológiája. Eger : EKF Líceum K., 2001
  3. Papp Lajos: Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet). Kutatási zárótanulmány. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2005. 155 p. (Felnőttképzési kutatási füzetek 22.)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 7. tanulmányi héten zárthelyi dolgozat megírása. Egy elektronikus tanulási kurzus kísérleti tervének és részletes dokumentációjának elkészítése. A téma oktatásához szükséges teljes eszközrendszer megtervezése, a szükséges médiumok elkészítése és megküldése elektronikus formában az előadónak. Ehhez kapcsolódóan, egy gyakorlati foglalkozási terv elkészítése. A házi feladat beadásának határideje a 13. oktatási hét.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a beadott elektronikus házi feladat és a zárthelyi dolgozat átlaga alapján kerül megállapításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi feladat beadása, a részfeladatok kidolgozásai csak a szorgalmi időszakban pótolhatók vagy a gyenge színvonalú részek továbbfejleszthetők, amelyhez az oktató konzultációs segítséget nyújt.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 12-06-14