Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSPV1NNB
  A tantárgy neve: Szociálpszichológia
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: valamennyi
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Tulics Helga

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése. Féléves követelmények megbeszélése.EA
  2Előzmények, elméletek, magyarázó elvek. Egyén és társadalom.EA, L
  3A személyiség társas meghatározói. Az én felépítése a társas mezőben.EA, L
  4Szerepelmélet. Szerepkonfliktusok és feloldásuk lehetőségei. Szakmai szerepek és pályaidentitás.EA, L
  5Az én megmutatkozása a társas mezőben. Én-prezentáció és önérvényesítés.EA, L
  6A csoport fogalma. Csoporttípusok. Társadalmi nagycsoportok. Társas identitás.E, L
  7Csoportjelenségek: normakövetés, konformitás, csoportvezetés és behódolás.EA, L
  8Társas motívumok. Agresszivitás és altruizmus.EA, L
  9Társas megismerés. Az internet szociálpszichológiája.EA, L
  10A sztereotípia fogalma, megközelítések, magyarázó elvek.EA
  11Sztereotípiák és előítéletek. Előítélet-elméletek. Előítéletek leküzdésének módjai. Hallgatói csoportkutatások bemutatása.EA, L
  12Társadalmi ítéletalkotás: vélemények, attitűdök és értékek. Az attitűdök központi szerepe és viselkedésre gyakorolt hatásai. Hallgatói csoportkutatások bemutatása.EA, L
  13A személyközi viszonyok szociálpszichológiája. Páros kapcsolatok. Hallgatói csoportkutatások bemutatása.L
  14Hallgató csoportkutatások bemutatása, ZHL
 3. Kötelező irodalom

  1. Smith, E. R. – Mackie, D. (2005). Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csepeli György (2005). Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
  2. Forgas, J. P. (2007). A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest
  3. Wallace, P. (2006). Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke három alkalom, összesen 9 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy félév végi, kreatív ismeretalkalmazást igénylő zárthelyi teljesítése kötelező (14.hét). Kötelező továbbá egy kiscsoportos kutatás elvégzése előre egyeztetett témában és időpontban történő bemutatással.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. A zárthelyi eredménye(minimum elégséges szint); 2. A csoportos kutatómunkában való aktív részvétel; 3. Kurzusbeli aktivitás (tananyagfeldolgozás, gyakorlatokon és vitafórumokon való részvétel). Az évközi jegy a zárthelyi teszt és a kutatómunkában nyújtott részvétel átlaga. A kerekítés módját a kurzusbeli aktivitás határozza meg.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzások nem pótolhatóak. A kutatási beszámoló a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első hetében pótolható. A kurzusbeli aktivitás utólagosan nem pótolható.