Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSZ11DLK
  A tantárgy neve: Iskolaszervezettan
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény:
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A közoktatás rendszerszemléletű megközelítése. (felépítésének és működésének legáltalánosabb összefüggései). A közoktatási rendszer működését befolyásoló szociológiai, kulturális és politikai felfogások.GY
  2.A mai magyar közoktatási- és tanügyi rendszer, különös tekintettel a szakgimnáziumok helyzetére. Összehasonlító pedagógia néhány modellértékű nyugat-európai állam és a magyar közoktatás helyzete a nemzetközi adatok tükrében.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Mezei Gyula: A közöktatás és köznevelés rendszertana. (In: Bábosik I. - Mezei Gy.: Neveléstan. Telosz K. Bp. 1994)
  2. Aila-Leena Matthies - Ehrenhard Skiera (szerk.): Finnország művelődési és oktatási rendszere. Gondolat Kiadó, Budapest. 2016.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Halász Gábor: Alap- és középfokú oktatás Magyarországon (Országos Közoktatási Intézet Bp. 1994)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése és házi dolgozat megírása (a félév első foglalkozásán megadott tartalmi és formai követelmények alapján), e-mailben csatolva, Word dokumentumként.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a házi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható házi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-09-08