Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSZ11NLK
  A tantárgy neve: Iskolaszervezettan
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Szűcs Ferenc Károly
  Oktató(k) neve: Szűcs Ferenc Károly

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1. Iskola a jogállamban. A magyar jogrendszer és jogi intézményrendszer. A közoktatás és a szakképzés jogi szabályozása.. Munkaügyi szabályozás az oktatási intézményekben. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a munkaerő- piaci képzések jogi szabályozásaGy
  2.Szakképzés rendszere. Pedagógusképzés. Felnőttoktatás. Távoktatás. Magániskolák. Egyházi iskolák. Oktatásirányítás. Gazdaság és iskola kapcsolata.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Mezei Gyula: A közöktatás és köznevelés rendszertana. (In: Bábosik I. - Mezei Gy.: Neveléstan. Telosz K. Bp. 1994)
  2. Magyarország alaptörvénye
  3. Hatályos Közoktatási és Szakkképzési Törvény
 4. Ajánlott irodalom

  1. A tanárképzés képesítési követelményei. ELTE PPK., 2006.
  2. A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei. (15/2006. IV. 3. OM rendelet 4. számú melléklet), 2006.
  3. Halász Gábor: Alap- és középfokú oktatás Magyarországon (Országos Közoktatási Intézet Bp. 1994)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációs alkalmakon való megjelenés kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   _

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   _

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlaton való aktiv részvétel (20%). Az évfolyamdolgozat kidolgozásának színvonala (80%). A tanulmányt nyomtatva vagy elektronikus formában kell benyújtani a kurzus oktatójának.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozások nem pótolhatók. Az évfolyamdolgozat a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül még benyújtható értékelésre.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A tanulmány pótlólagos benyújtása értékelés céljából.


Frissítve: 2012-01-17