Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTHV1NNB
  A tantárgy neve: Személyes és társas hatékonyság
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés. A tantárgykövetelmények ismertetése.GY
  2.Önismeret és személyes hatékonyság.GY
  3.Az interperszonális készségek felmérése.GY
  4.Az emberi kommunikáció pszichológiai modellje.GY
  5.A non-verbális kommunikáció szerepe az érzelmek kifejezésében.GY
  6.Az empátia jelentősége egymás jobb megértésében. Az érzelmi intelligencia.GY
  7.A verbális kommunikáció sajátosságai a személyközi kapcsolatokban. Kommunikációs stílusok.GY
  8.Az asszertív, passzív, agresszív és manipulatív viselkedés megnyilvánulási formái és hatása társas helyzetben.GY
  9.„Én-üzenetek” szerepe a hatékony kommunikációban. Az értő figyelem technikájaGY
  10.A meggyőző közlés sajátosságai. Én-prezentáció társas helyzetben.GY
  11.Együttműködés és versengés az emberi kapcsolatokban.GY
  12.Önérvényesítés az egyéni és csoportérdekek ütközése során.GY
  13.Szerepek a csoportban és a csoport sikeres működése.GY
  14.A kurzus tapasztalatainak megbeszélése, feladatok beadása.GY
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

  1. Forgas, Joseph P. (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest
  2. Goleman, Daniel (2002). Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest
  3. Gordon, Thomas, Burch, Noel (2001). Emberi kapcsolatok - Hogyan építhetjük/Hogyan rontjuk el. Assertiv Kiadó, Budapest
  4. Laing, Ronald D. (1983): Gubancok, Helikon Kiadó, Budapest
  5. Schulz von Thun, Friedmann (2012): A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Háttér Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező, hiányzás legfeljebb négy alkalommal (4x3 óra) megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   nincs

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Aktív részvétel a foglalkozásokon, szerepvállalás a helyzetgyakorlatokban.
   A gyakorlatok tapasztalatainak, élményeinek, tanulságainak írásos összegzése 3-5 oldal terjedelemben. Leadási határidő: az utolsó gyakorlatot követő hét. Az érdemjegyet az órai aktivitás és az írásbeli feladat átlaga adja.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzások nem pótolhatóak

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   nincs

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az írásbeli feladat beadása a vizsgaidőszak 5. napjáig pótolható.


Frissítve: 2018-04-27