Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTK11DLK
  A tantárgy neve: Tehetséggondozás
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva, tudományos tanácsadó
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva, tudományos tanácsadó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tehetség, mint különleges nevelési igény felismerése és a tehetséggondozásnak a mindennapi gyakorlatban történő beépítése a kurzus célja.GY
  2.A tehetség fejlődésének lényeges elemei, a tehetség típusai, összetevői, és vizsgálatának elmélete és módszertana. Képességek, motiváció, kreativitás és tehetség kölcsönös kapcsolatának megértése és kezelése.GY
  3.A sokféleség kezelése az osztályteremben. Az öndifferenciáló módszerek használata. A diákok választási lehetőségei és ennek keretei.GY
  4.Kreativitás és kreatív klíma jelentősége a probléma alapú tanítás és projektoktatás bevezetésében a tehetséggondozás érdekében.GY
  5.A személyes és környezeti tényezők interakciója. Az eltérő kulturák és a kultúraváltás megértése. A digitális kultúra és eszközei, valamint ezek hatása és a tanítás ennek megfelelő átalakítása. Az egyénre szabott tanítás szükségessége és megoldása a különböző szinten tehetséget mutató diákok esetében.GY
  6.A tehetséggondozás különböző fajtái és színterei: elkülönítés, gazdagítás. Kreativitás elmélete és fejlesztése a mindennapi tanításban beépített fejlesztésben, a tehetségesek számára gazdagító programok kidolgozása, vezetése.GY
  7.Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer, és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe.GY
  8.A tanításon túli egyéni vagy kiscsoportos eljárások a tehetséggondozás terén, és ezeknek az eljárások egy részének beépítése a tanításba.GY
  9.A vizsgaelnök szerepe a tehetséggondozásban. Eltérő életkori hangsúlyok felismerése. A sajátos nevelési igény és beilleszkedési, tanulási zavar kapcsolata a tehetséggel, az erős oldal és gyenge oldal szerepe a fejlődésben és a tehetség kialakulásban. A környezeti tényezők - kultúra, iskola, család és társak - szerepe és a vizsgaelnöki munkában történő kezelése.GY
  10Az atipikus fejlődésű és szociokulturálisan vagy egyéb kulturális okokból hátrányos helyzetű tanulók csoportjai, a különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Az évközi jegy az évfolyam-dolgozat és a teszteredmény átlaga alapján kerül meghatározásra.
  2. A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható. Az online tesztvizsga az utolsó foglalkozáson pótolható.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-27