Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTOV1NNB
  A tantárgy neve: Tanulástámogatás online eszközökkel
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés. Kurzus bemutatása, követelmények áttekintése.
  Célok kitűzése, elérhető előnyök.
  Általánosan, az eszközök többségével elérhető előnyök:
  - tanulási problémák, nehézségek csökkentése
  - tanulás hatásfokának növelése
  - időmegtakarítás
  - változatos eszközhasználat (mobil, tablet, desktop)
  - felhő: adatmentés, verziókezelés, adatbiztonság?
  - közös tanulás minőségi és mennyiségi előnyei (megosztás kezelés)
  Felmérés a részvevők jelenlegi eszközhasználatáról.
  Tanulásdiagnosztika, kérdőivek kitöltése, értelmezése. (IST, Tanulási stílus, Skawran II.)
  Tanulási stratégiák és technikák áttekintése, kapcsolódó eszközök felsorolása (bevezetés)
  1. FELADAT: adatgyűjtés.
  L
  2.Online adat- és fájlkezelés:
  - jellemző adatkezelési problémák + megoldási lehetőségek
  - csoportos tanulás előnyei és nehézségei
  Eszközök:
  - Google Drive
  - Microsoft Onedrive
  - Dropbox
  - Box.com
  2. FELADAT: hallgatói szokások felmérése (űrlap/beszélgetés), jelenlegi megoldások értékelése
  3. FELADAT: a tanulással kapcsolatos jellemző adatkezelési tevékenységek kiemelése, megoldáskeresés, kipróbálás csoportban, tapasztalatok alkalmazása a valós egyetemi környezetben (belső hálózat korlátai, biztonsági kockázatok felismerése, kezelése)
  L
  3.Jegyzetelés:
  Olvasott vagy hallott szöveg jegyzetelése
  Hatékony- és eredményes jegyzetelési technikák
  4. FELADAT: hallgatói szokások felmérése (űrlap), jelenlegi megoldások értékelése
  5. FELADAT: Példa-előadás (elméleti és gyakorlati információk, ábrákkal).
  Tennivaló: jegyzeteljenek megszokott, elérhető eszközeikkel.
  Eredmények összehasonlítása, értékelés
  Eszközök
  - Evernote
  - https://workflowy.com
  Főbb funkciók áttekintése asztali és mobil eszközön is.
  Képek használata, hangrögzítés, fényképezés, szkennelés (mobil eszközzel).
  6. FELADAT (Házi feladat)
  - Egy-egy szakirányhoz kapcsolódó szakirodalmi részlet jegyzetelése (páros feladat, ugyanazt a részletet más-más eszközzel jegyzetelve)
  L
  4.Csoportos jegyzetelés, vázlat készítés:
  Csoportos tanulás előnyei, lehetőségei, buktatói
  Megosztási lehetőségek, jogosultság kezelés.
  Eszközök:
  - Springpad.com
  Információhalmozás:
  - Realtimeboard.com
  7. FELADAT: Példa-előadás (elméleti és gyakorlati információk, ábrákkal).
  Tennivaló: Két nagy csoportot alkotva jegyzeteljenek részben az új, részben a megszokott, elérhető eszközeikkel.
  Utólag a kollaboratív eszközökkel állítsanak össze egy-egy közös, komplex jegyzetet.
  Eredmények összehasonlítása, értékelés
  L
  5.Gondolattérkép:
  Vizuális vázlatkészítés, összefüggések, kapcsolatok kiemelése.
  Általánosan: hatásrendszere, módszer, fogalmak, felhasználási lehetőségek, felépítés
  Eszközök:
  - mind42.com
  - mindmup.com
  - Ha az idő engedi, összehasonlítás: Prezi, text2mindmap, Freemind
  8. FELADAT: eddig tanult eszközökkel kapcsolatos fogalmak, összefüggések rögzítése, kiemelése közösen, kollaboratívan az oktató irányításával
  L
  6.Információ keresés és rendszerezés eszközei
  Eszközök bemutatása, előnyök kiemelésével:
  - Keresőmotorok
  - Idegen nyelvi és szakmai szótárak
  - Folyamatábra, grafikon rajzolás (gliffy.com, lucidchart.com)
  - Közösségi könyvjelzők (diigo.com, pocket.com)
  - VoIP alkalmazások összehasonlítása (Skype, GoogleTalk/Hangout, Viber)
  L
  7.Feladatkezelés:
  Csoportosítás, határidőkezelés, munkaterv, tanulási terv.
  Esemény, határidő kezelés, időbeosztás:
  Saját naptárak, események tulajdonságai, esemény- és naptár megosztás.
  Emlékeztetők használata, mobil szinkronizáció (Android, IOS).
  Találkozó egyeztetés, közös időpontkeresés.
  Eszközök:
  - Google Feladatok
  - Google Naptár
  9. FELADAT: Online (VoIP) konzultáció időpontjának kitűzése, megosztása, Közös naptár létrehozása, megosztása
  10. FELADAT: hallgatók keresnek időpontokat közös tanulásra, gyakorlóhely felkeresésére, műszakbeosztásra (oktató által megadott szempontok alapján)
  L
  8.11. FELADAT: Komplex feladat az eddig tanult eszközök önálló kiválasztásával, használatával
  Pl. Csoportos tréning tervezése és megvalósítása esetén felmerülő feladatok: pl. helyszín és időpontadatok kezelése, egyéni/csoportos jegyzetelés, szöveg, hang, kép megosztás, tárolás, stb.
  Tennivaló: terv összeállítása
  Közös értékelés, értelmezés
  L
  9.1. zárthelyi dolgozat (“elméleti”) (Moodle teszt).
  Tartalma:
  - Tanult módszerek jellemzői
  - Eszközök sajátosságai, főbb és más eszközöktől eltérő jellemzői, előnyeik, hátrányaik
  L
  10.Adatgyűjtés, űrlapszerkesztés
  Űrlapkészítés lehetséges problémái, megoldási lehetőségek
  Kérdéstípusok sajátosságainak áttekintése.
  Eszközök:
  - Google Űrlap
  10. FELADAT: több képernyős űrlap közös készítése (kérdéskategóriák egyeztetése, kollaboratív szerkesztés)
  11. FELADAT: Saját űrlap készítése, saját szakirányhoz kapcsolódó témakör alapján, előre meghatározott felhasználási céllal (adatgyűjtés megvalósítása a következő óráig)
  L
  11.12. FELADAT: A 11. feladatban összegyűjtött adatok értékelése, elemzési lehetőségek (Google Drive)
  Kutatást, értékelést, elemzést támogató online lehetőségek
  Megoldások értékelése, űrlap javítása
  L
  12.Bemutató-készítő alkalmazások:
  Lényegkiemelés, tagolás.
  Eltérő szolgáltatások kiemelése, előnyök/hátrányok, különbségek, eltérések feltárása.
  13. FELADAT: csoportfeladat (1 eszköz/csoport) kollaboratív eszközökkel rögzítsék az elhangzottakat (ismétlés, gyakorlás a 2-3-4. órán tanultak alapján)
  Eszközök:
  - Powerpoint
  - Google Prezentáció
  - Prezi.com
  - Reveal.js
  14. FELADAT: Példaprezentációk létrehozása
  Tennivaló:
  - szakirányokhoz kapcsolódó tartalmak közös összeállítása (vagy oktató osztja ki),
  - egyéni megvalósítás alternatív eszközökkel = ugyanazt a tartalmat más személy, más eszközzel valósítja meg, kihasználva az eszköz korábban kiemelt sajátosságát, előnyét.
  L
  13.2. zárthelyi dolgozat (“gyakorlati”): rövid gyakorlati feladatok a tanult eszközök használatával, oktató által kiadott adatokkal
  VAGY
  Beszámoló és bemutató a tanult eszközök és módszerek alkalmazásának saját, egyetemi tapasztalatából (konkrét tantárgy, tananyag, saját munka, elért eredmény bemutatása egy prezentáció segítségével, a felhasznált segédanyag beadásával)
  L
  14.Összefoglalás, értékelés.
  Tanulásdiagnosztika, követő-kérdőivek kitöltése, változások felmérése
  ZH pótlás, beszámoló-bemutató pótlás
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe,
   http://www.diszlexia.hu/mindmaptani.pdf
   Megjelent a TaníTani, 2001, 18-19. (108-115. old) számában
   Utolsó látogatás: 2014.03.26.;
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
   Utolsó látogatás: 2014.03.26.;
  3. Makó Ferenc: Tanulási útmutató
  4. "Űrlapkészítés" [kiosztott jegyzet]
  5. "Időterv, időtervezési technikák" [kiosztott jegyzet]
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nagy Czirok Lászlóné: Tudástérképek. Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés
   tudástérképek segítségével., APC Stúdió Bt., 2006.
  2. A diszlexiás tanulók hatékony tanulása:
   http://www.diszlexia.hu/VETO/BOOK/Tanulas.pdf
   Utolsó látogatás: 2014.03.26.;
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat írása a 9. és a 13. oktatási héten.
   VAGY
   - zárthelyi dolgozat írása a 9. oktatási héten, és
   - beszámoló (~2 A4-es oldal) és bemutató (5-10 perc) a tanult eszközök és módszerek alkalmazásának saját, egyetemi tapasztalatából (konkrét tantárgy, tananyag, saját munka, elért eredmény bemutatása egy prezentáció segítségével, az felhasznált segédanyag beadásával)

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a megfelelő (legalább elégséges) színvonalú feladatok beadása. Az évközi jegy a két fő feladatra kapott érdemjegyek átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.
   A zárthelyi dolgozat(ok) a 14. héten pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható a zárthelyi dolgozat(ok) megírásával. A kurzusbeli aktivitás utólagosan nem pótolható.


Frissítve: 2014-05-26