Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTP11DLK
  A tantárgy neve: Tanterv és programfejlesztés
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 16 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc, Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tantervfejlesztési alapfogalmak. Tantervi szabályozás Európában és Magyarországon. Tanterv tipusok. Tantervi programok fejlesztési irányzatai, azok stratégiái. A hazai köznevelés és a szakképzés tantervi dokumentumai, azok használata.EA+GY
  2.A Nat fejlesztési koncepciója, szerepe a kétszintű tantervi szabályozásban. A Nat felépítése, műveltségterületei. Az iskolai oktatásszervezés feladatai. Az iskolai nevelés- oktatás közös értékei. A kulcskompetenciák oktatásának programja. Kiemelt fejlesztési területek a Nat-ban. Differenciálás a tantervi programban. A tanulási esélyegyenlőség elvei. Kerettantervek típusai, azok jellemzői. A Nat implementációja. A Nat-hoz kapcsolódó másodlagos szabályozó eszközrendszer.EA+GY
  3.A Nat műveltségterületek kidolgozási alapelvei, szintjei és céljai. Fejlesztési feladatok évfolyamonkénti felosztása. Szakképzési kerettantervek fejlesztése. Kerettantevek felépítése (feladatprofil szerkesztése, tulajdonságprofil kidolgozása), moduláris tartalomfejlesztés. SZVK-k tantervi kapcsolódása.EA+GY
  4.A tantervi programfejlesztés gyakorlati lépései. Kompetencia-modulok kidolgozása. A tantervfejlesztés optimalizálási eljárásai. Tantervek beválásvizsgálata.EA+GY
  5.A szakmai programkövetelmény és a képzési program kapcsolata és egymásra épülése. A szakmai programkövetelmény tervezése és engedélyeztetése.EA+GY
  6.Képzési programok tervezése, szakértői értékelése és engedélyeztetése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István-Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-8-2, ISBN: 978-615-80493-8-2, ISSN:2498-7123
  2. Simonics István-Makó Ferenc (2015): Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html
  3. Farkas Éva – Rettegi Zsolt (2016): ÚTMUTATÓ a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. §-a szerinti programkövetelmény javaslat benyújtásához. 3. kiadás, Magyar kereskedelmi és Iparkamara, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/programkovetelmeny_utmutato_vegleges_2016_01_01.pdf
  4. Farkas Éva – Henczi Lajos (2014): A felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzési Kézikönyv. Magyar kereskedelmi és Iparkamara, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/vegleges_felnottkepzesi_kezikonyv.pdf
  5. Farkas Éva (2015): Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára. Oktatási Hivatal, Budapest. Elektronikus elérhetőség: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/Tanulasieredmenyek_VET.pdf
  6. Bánkuti Zsuzsa-Lukács Judit (2015): Tanterv, tankönyv, vizsga. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, ISBN 978-963-682-883-7
  7. Demeter Kinga (szerk.,2006): A kompetencia; kihívások és értelmezések. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, ISBN: 963 682 584 X
  8. 110/2012. (VI.4) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Magyar Közlöny 66. szám
  9. 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
   a szakképzési kerettantervekről https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1600030.ngm
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szakmai programkövetelmény javaslat eljárása. MKIK, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/pk_eljarasrend.pdf
  2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK szakmai programkövetelmény javaslathoz. MKIK, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/programkovetelmeny_javaslat_ertekelesi_szempontok_vegleges_2016_01_01.pdf
  3. Farkas Éva (2016): Módszertani útmutató a szakmai végzettségek Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására, besorolására. MKIK, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/utmutato_mkkr_besorolas_vegleges_20161006_fe.pdf
  4. Dan Potolea-Marian Monolescu (2006): A curriculum elmélete és alkalmazása. Oktatási és Kutatási Minisztérium, Bucaresti, ISBN: 10 973-04602-6
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. 1 foglalkozás.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat megírása az utolsó foglalkozáson. 1-1 összesen 2 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása, elektronikus benyújtása legkésőbb az utolsó foglalkozásig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A 2 félévközi feladat eredményes teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni csak a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. Az írásbeli dolgozat és a feladatmegoldások értékelése, a vizsgajegy kialakítása a 3 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A zárthelyi és a feladatmegoldások értékelése, az érdemjegy kialakítása a 3 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik. Az oktató a hallgatónak az így megállapított érdemjegye alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-16