Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTTV1NNB
  A tantárgy neve: Technikatörténet
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: bármely
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béla, Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Technikatörténeti bevezetés. Technikatörténeti kronológia. Feladatválasztás.EA+GY
  2.A műszaki ábrázolás fejlődéstörténete.EA+GY
  3.Az elektrotechnika fejlődésének története.EA+GY
  4.MúzeumlátogatásEA+GY
  5.Az ókori vízi-energiahasznosítás története. A vízi-energiahasznosítás története a középkorban.EA+Gy
  6.Újkori technikatörténeti érdekességek a vízienergia, mint megújuló energiaforrás hasznosítására.EA+GY
  7.A vízikerekek elméleti működése. (Newton II. törvénye és az impulzus tétel). Vízikerék típusok.EA+GY
  8.A XX. század gépei Bánki-, Francis-, Kaplan-, Dériaz-turbinák. Vízierőművek.EA+GY
  9.Ár-apály malmok és erőművek. Hullámerőművek.EA+GY
  10.A szél keletkezésének meteorológiai okai. A szélenergia hasznosítása az Ókorban.EA+GY
  11.Középkori szélmalmok. A szélenergia átalakításának folyamata, a szélkerék elméleti teljesítménye és hatásfoka.EA+GY
  12.Szélkerék típusok (vertikális és horizontális változatok).EA+GY
  13.A Nap-energia hasznosítás története. Napsugárzás a földfelszínen. A Stefan-Boltzmann törvény, a légköri hatások.EA+GY
  14.A fotovoltaikus hatás, átalakítási hatásfok, napelemek. Kombinált rendszerek.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó. Budapest, 1978
  2. Rosta István: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001
  3. Technikatörténet 1760-1960, ELTE. Budapest,1993
  4. Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988
  5. Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1995
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tóth Béláné: A műszaki ábrázolás fejlődése. Ponticulus Hungaricus webfolyóirat. 2008. 12./ Hídverők
  2. Armin Themeßl–Werner Weiß: Napkollektoros berendezések Cser Kiadó, Budapest, 2005
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom, összesen 9 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi feladat egy technikatörténeti tanulmány elkészítése, amelynek témája szabadon választható. A tanulmány szóbeli bemutatására a gyakorlati órák keretében kerül sor megadott ütemezés szerint. A tanulmány szöveges része min. 5000 (maximum 10000) karakter. Szakirodalmi hivatkozások és ábrák nélkül a feladat nem fogadható el. A feladat beadásának módja: papíralapú és elektronikus változat (mindkettő beadandó). A beadás határideje: az utolsó technikatörténet óra kezdete.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy alapja az önállóan elkészített feladat és annak bemutatása, valamint az órai aktivitás.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2016-09-09