Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPZD11DLK
  A tantárgy neve: Szakdolgozat
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: aláírás
  Megszerezhető kredit: 10
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István és a diplomamunkák belső konzulensei

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A diplomamunka elkészítésének tartalmi és formai követelményei. Témaválasztás. A konzulens szerepe, a támogatás módszerei.
  2.Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel, legalább négy alkalommal.
  3.Önálló munka.
 3. Kötelező irodalom

  1. TÁJÉKOZTATÓ
   a mérnöktanári, a gyakorlatvezető mentortanári és a vizsgaelnöki
   záróvizsga előkészítéséről, lebonyolításának, valamint a
   diplomamunka elkészítésének rendjéről, végzős hallgatók részére
   http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/diplomamunka-tajekoztato-170310.pdf
  2. Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat K., Bp. 256 o.
  3. Dr. Ősz Rita - Dr. Holik Ildikó (2015): Pedagógiai kutatásmódszertan (Elektronikus elérés: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogiai_kutatasmodszertan/adatok.html)
  4. Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki K., Bp. 37-67. o.
  5. Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.
  2. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az első tájékoztató foglalkozáson, valamint a négy szakmai konzultáción az egyetemi belső konzulenssel, a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A diplomamunka téma elfogadása és a konzulens választása után a hallgató kötelessége felvenni a kapcsolatot az egyetemi belső konzulenssel. A hallgató témaválasztása a 3. félévben történik. A diplomamunka-előkészítő konzultáción való részvételt, ill. a hallgató érdemi munkáját a konzulens aláírásával igazolja a konzultációs naplóban, amelyet a hallgató készít elő. Ehhez szükséges, hogy a hallgató írásban vagy elektronikusan a konzulens rendelkezésére bocsássa a téma vázlatát, a pontos célkitűzést, a megfogalmazott hipotézis(eke)t, a vizsgálati módszereket és a diplomamunka tervezett tartalomjegyzékét. Ezeket az egyetemi belső konzulens értékeli. A konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint a hallgatónak számot kell adnia előrehaladásáról, melynek minőségéről az egyetemi belső konzulens győződik meg. Tapasztalatait szóban, írásban, vagy elektronikus úton közli a hallgatóval.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Érdemi részvétel a konzultációkon, valamint a diplomamunka megfelelő színvonalú előkészítése. A témához kapcsolódó irodalom feldolgozása a hallgató önálló munkáján alapuló szintézis kell, hogy legyen.
   Ha a diplomamunka terjedelme várhatóan nem éri el az előírt követelményeket, a benyújtott dokumentumok tartalma és/vagy színvonala nem megfelelő, akkor az aláírás megtagadható. Az aláírást, a diplomamunka belső egyetemi konzulense adja meg.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szakmai előrehaladás és az önálló munka ütemezése az egyetemi belső konzulenssel való megállapodás szerint történik. Ha a hallgató ettől eltér, orvosi igazolás bemutatása szükséges.
   Az aláírás feltételeinek teljesítése csak a szorgalmi időszakban valósítható meg.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-09