Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVEK11MNE
  A tantárgy neve: Életpálya és karrierépítés
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A munka világa a XXI. században. Készségigény és készség kínálat. A legfontosabb készségek szerepe a sikeres társadalmi életben és a munka világában. A személyes készségek katalógusának elkészítése.EA+ GY
  2.Életpálya-vezetési készségek és jelentőségük. A karrier-fejlesztés tanulási területei és a hozzájuk kapcsolódó kompetenciák.EA+ GY
  3.Életpálya-vezetési készségek fejlesztése és értékelési lehetősége. Életpálya-vezeti készségek mátrixának elkészítése.EA+ GY
  4.Kooperációs és csapatmunka készségek, konfliktuskezelési technikák elsajátítása.EA+ GY
  5.Önmotivációs technikák. Az önszabályozás szerepe a szakmai fejlődésben. A munkaerő-piaci pozíció: erősségeim és gyengeségeim analízise (személyes SWOT elemzés).EA+ GY
  6.A team munka alkalmasság kérdései. A sikeres team-ek jellemzői. A Belbin-féle szerepek értelmezése. Szerepjáték gyakorlatok.EA+ GY
  7.Az életpálya-vezetési portfólió felépítése, tartalma, formátuma, nyelvezete. (Első beadandó feladat kidolgozása.)EA+ GY
  8.Életpálya utak. Életpálya-vezetési készségek metaforái.EA+ GY
  9.Képességek önértékelése, kapcsolata a CV-vel. Online értékelési lehetőségek, eredményük értelmezése.(Második beadandó feladat kidolgozása.)EA+ GY
  10.Foglalkozási profilok tevékenység- és személyiség jellemzői. Pályafejlődés és munkavállalás. Munkahelyi alapkövetelmények. Álláshirdetések elemzése. Állásinterjúk célja, technikái. Öt perces telefonos interjú.EA+ GY
  11.A munka világába történő belépés lépései, tevékenységei. Munkahelyi nyelvhasználat.EA+ GY
  12.Munkaköri leírások tartalma, hatása a munkavégzésre. Saját hibáink beismerése, kijavítása. Munkahelyi készségek fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése.EA+ GY
  13.A karrierépítés szabályai, karriertervezés (Harmadik beadandó feladat kidolgozása)EA+ GY
  14.Szakmai hálózat építés. Digitális megjelenés. Online és biztonság.EA+ GY
 3. Kötelező irodalom

  1. CARMA- Életpálya-vezetési készségeket fejlesztő kézikönyv. ERASMUS+, RAABE, Budapest, 2018. http://raabe.hu/career-management-skills-training-manual-for-vet-teachers-hu/
  2. Szilágyi Klára (szerk, 2012): A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban. ELTE TáTK, (Moodle kurzus letöltés) http://tatk.elte.hu/file/e-tan_a_palyaorientacio_szerepe.pdf
  3. Raimo Vuorinen-Anthony G. Watts (2013): Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv, Budapest, ISBN 978-963-264-105-8, (Moodle kurzus letöltés) http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-europai-kezikonyv/
  4. Margitics Ferenc (2015): Pályalélektan, pályatervezés. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN 978-615-5545-53-5, (Moodle kurzus letöltés) http://docplayer.hu/5451165-Margitics-ferenc-palyalelektan-palyatervezes.html#show_full_text
  5. Barcy Magdolna (2012): Segítő módszerek, fejlesztő-támogató eljárások. ELTE TáTK, Budapest, (Moodle kurzus letöltés) http://tatk.elte.hu/file/segito_modszerek_fejleszto.pdf
 4. Ajánlott irodalom

  1. CARMA- Életpálya-vezetési készségeket fejlesztő kézikönyv. ERASMUS+, RAABE, Budapest, 2018. http://raabe.hu/career-management-skills-training-manual-for-vet-teachers-hu/
  2. Szilágyi Klára (szerk, 2012): A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban. ELTE TáTK (Moodle kurzus letöltés) http://tatk.elte.hu/file/e-tan_a_palyaorientacio_szerepe.pdf
  3. Raimo Vuorinen-Anthony G. Watts (2013): Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv, Budapest, ISBN 978-963-264-105-8 (Moodle kurzus letöltés) http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tarto-palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-europai-kezikonyv/
  4. Margitics Ferenc (2015): Pályalélektan, pályatervezés. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN 978-615-5545-53-5, (Moodle kurzus letöltés) http://docplayer.hu/5451165-Margitics-ferenc-palyalelektan-palyatervezes.html#show_full_text
  5. Barcy Magdolna (2012): Segítő módszerek, fejlesztő-támogató eljárások. ELTE TáTK, Budapest, http://tatk.elte.hu/file/segito_modszerek_fejleszto.pdf
  6. Vincze László (2004): Életpálya-tervezés. Veszprémi Egyetem, (Moodle kurzus letöltés) http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2004/Vincze_Laszlo_dissertation.pdf
  7. Brusztné Kunvári Enikő (én.): Karriertervezés, álláskeresés. NSZFI, Budapest
  8. Szilágyi Klára (2005): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. NSZFI, Budapest
  9. Charles Jackson (szek, 2013 ): Az Európai Pályaorientációs Szakszolgálati Hálózat (ELGPN) Szakszótára. Budapest, ISBN 978-963-264-107-2 (Moodle kurzus letöltés) http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-europai-palyaorientacios-szakpolitikai-halozat-elgpn-szakszotara-elgpn-glossary/
  10. Juhász Ágnes-Kovács Tibor-Kunos Mónika (2008): Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata - Tematikus hazai és nemzetközi áttekintés. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Moodle kurzus letöltés) https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok/full_tamop_222/content/afsz_tamop_palyaori_tanulmany.pdf
  11. Tóth Éva Mária (2008): Karrieriskola. HVG Könyvek. Budapest, ISBN:9789639686236
  12. Richard Templar (2010): A karrierépítés 100 szabálya. Scolar Kft. Budapest, ISBN:9789632441597
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A hiányzás maximális mértéke 8 óra lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatok előírt feladatainak teljesítése, továbbá 3 félévközi feladat írásbeli kidolgozása és elektronikus formában történő beadása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A készségfejlesztő gyakorlatok feladatainak egyenkénti végrehajtása legalább elégséges színvonalon, továbbá a három félévközi írásbeli feladat egyenkénti, minimum elégséges színvonalú eredménye. A félévközi jegy eredménye; a készségfejlesztő gyakorlatok átlageredménye, plusz a 3 félévközi írásbeli feladat átlageredménye/2, egész értékre kerekítve.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A készségfejlesztő gyakorlatok nem pótolhatók, a három írásbeli feladat a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A félévközi gyakorlatokon nyújtott kimagasló tanulmányi teljesítmény alapján, megajánlott (jó, jeles) érdemjegy szerezhető, amelyet a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2020-01-27