Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVFT11BLE
  A tantárgy neve: Felzárkóztatás és tehetséggondozás
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 7 óra előadás 7 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A különleges bánásmódot és tanítási módszereket kívánó tanulók csoportjai, a különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége. A felzárkóztatást szükségessé tevő problémák és a tehetség kapcsolata. Az atipikus fejlődésű tanulók csoportjai, neurológiai és kognitív sajátosságai, valamint ezek jelentősége a tanulási képesség és motiváció szempontjából. A szociokulturális hátrány és az atipikus fejlődés kapcsolata az iskolai teljesítmények és a tehetségfejlődés szemszögéből.ea. + gy.
  2.A megismerő-fejlesztő tanítás, versus a minősítő-büntető tanítás. A teljesítményelvárások késleltetésének pozitív hatásai a tanulásban lemaradó tanulók és a tehetségfejlődés szempontjából. A tanulók megismerésére alkalmas a vizsgálati módszerek sokfélesége. A profil eljárások előnyei és a vizsgálati eredmények helye a fejlesztés és tanítás során.ea. + gy.
  3.A sokféleség kezelése az osztályteremben. Az öndifferenciáló módszerek használata. A diákok választási lehetőségei és ennek keretei. Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer, és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe. A kreativitás és kreatív klíma jelentősége. A probléma alapú tanítás és projektoktatás előnyei a felzárkóztatás és a tehetséggondozás szempontjából.ea. + gy.
  4.A személyes és környezeti változók interakciója. A digitális kultúra és eszközei, valamint ezek hatása. Az eltérő kulturák és a kultúraváltás megértése és a tanítás ennek megfelelő átalakítása. Az egyéni fejlesztési terv helye és elkészítése. A tanításon túli egyéni vagy kiscsoportos eljárások a felzárkóztatás és a tehetséggondozás terén, és ezen eljárások egy részének beépítése a tanításba.ea. + gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítmény vagy tudományos diákköri munka alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzat kerül megajánlásra.
  2. Az évfolyamdolgozat a vizsgaidőszakban nem pótolható. Az online teszt a vizsgaidőszak első 10 munkanpján belül egyszer pótolható.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10