Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVFT11BNE
  A tantárgy neve: Felzárkóztatás és tehetséggondozás
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó
  Oktató(k) neve: Dr. habil Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A különleges bánásmódot és tanítási módszereket kívánó tanulók csoportjai, a különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége.ea. + gy.
  2.A felzárkóztatást szükségessé tevő problémák és a tehetség kapcsolata. Az atipikus fejlődés egyre gyakoribb megjelenése és az írásbeliség kultúrájának kérdésköre.ea. + gy.
  3.Az atipikus fejlődésű tanulók csoportjai, neurológiai és kognitív sajátosságai, valamint ezek jelentősége a tanulási képesség és motiváció szempontjából.ea. + gy.
  4.A szociokulturális hátrány és az atipikus fejlődés kapcsolata az iskolai teljesítmények és a tehetségfejlődés szemszögéből.ea. + gy.
  5.A megismerő-fejlesztő tanítás, versus a minősítő-büntető tanítás. A teljesítményelvárások késleltetésének pozitív hatásai a tanulásban lemaradó tanulók és a tehetségfejlődés szempontjábólea. + gy.
  6.A tanulók megismerésére alkalmas a vizsgálati módszerek sokfélesége. A profil eljárások előnyei és a vizsgálati eredmények helye a fejlesztés és tanítás során.ea. + gy.
  7.A szenzomotoros és kognitív profil vizsgálataea. + gy.
  8.Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer, és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe.ea. + gy.
  9.A személyes és környezeti változók interakciója. Az egyéni fejlesztési terv helye és elkészítése.ea. + gy.
  10.A sokféleség kezelése az osztályteremben. Az öndifferenciáló módszerek használata. A diákok választási lehetőségei és ennek keretei.ea. + gy.
  11.A kreativitás és kreatív klíma jelentősége. A probléma alapú tanítás és projektoktatás előnyei a felzárkóztatás és a tehetséggondozás szempontjából.ea. + gy.
  12.A tanulás szervezésének formái. A csoport módszereken túli kooperációs eljárások, a státuszkezelés és a társas hatások beépítése.ea. + gy.
  13.A tanításon túli egyéni vagy kiscsoportos eljárások a felzárkóztatás és a tehetséggondozás terén, és ezeknek az eljárások egy részének beépítése a tanításba.ea. + gy.
  14.A digitális kultúra és eszközei, valamint ezek hatása. Az eltérő kulturák és a kultúraváltás megértése és a tanítás ennek megfelelő átalakítása.ea. + gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Gyarmathy Éva, Fűzi Beatrix (2014) Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Óbudai Egyetem http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felzarkoztatas_es_tehetseggondozas/adatok.html
  2. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest
  3. Gyarmathy Éva (2009): Kognitív Profil Teszt. Iskolakultúra 3-4. 60-73.
  4. K. Nagy Emese (2012): Több mint csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2009): Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, 4. 377­390.
  2. Gyarmathy Éva (2010): Hátrányban az előny. A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek. Géniusz Projekt, Budapest https://www.scribd.com/document/60629207/Gyarmathy-Eva-Hatranyban-az-el%C5%91ny
  3. Pásku Judit (2011): A tehetség értelmezései a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. Fordulópont. XIII. 1. 51. Pont Kiadó, Budapest
  4. Péter-Szarka Szilvia (2011): Az „ismeretlen ismerős”: Gagné tehetségmodelljének átdolgozott változata. Tehetség. 18. 5-7.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a TVSZ 46.§ (3) pontja szerinti mértéket: azaz 14 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Évfolyamdolgozat készítése egy a félév elején egyeztetett témában. Online teszt megoldása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évfolyamdolgozat és a teszteredmény átlaga alapján kerül meghatározásra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az évfolyamdolgozat a szogalmi időszak végéig pótolható. A teszmegoldás a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítmény vagy tudományos diákköri munka alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzat kerül megajánlásra.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évfolyamdolgozat a vizsgaidőszakban nem pótolható. Az online teszt a vizsgaidőszak első 10 munkanpján belül egyszer pótolható.


Frissítve: 2018-07-10