Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVKT11MNE
  A tantárgy neve: Kultúrtörténet
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra óra előadás 0 óra óra tantermi gyakorlat 0 óra óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: dr Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: dr Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az Európa-fogalom és mitológiai eredete. Európa kultúrtörténetének alapjai: a görög-római és a zsidó-keresztény hagyomány.EA
  2.A hellén művelődéstörténet: Kréta, a mükénéi civilizáció, a görög vallás és sokistenhit jellegzetességei.EA
  3.A polisz fogalma, Athén és Spárta kulturális jelentősége.EA
  4.Az antik Róma művelődéstörténete. A római és a görög vallás isteneinek és szimbólumainak összehasonlítása.EA
  5.A koraközépkori Európa kulturális régiói: Róma – Nyugat-Európa, Bizánc és Kelet-Európa – politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális változások.EA
  6.A kereszténység – egyház – állam kulturális szerepe.EA
  7.Művelődés- és oktatásügy a középkor derekán (VIII-X. sz.)EA
  8.A kolostori, plébániai, székesegyházi és káptalani iskolák és az egyetemek kialakulása, hatásuk az európai kultúrára.EA
  9.A humanizmus megjelenése. Az angol, francia és a német felvilágosodás ( Issac Newton, John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant)EA
  10.A magyar korona története és jelképrendszere. (Az ősmagyarság és a honfoglalás kora. Az államalapítás.)EA
  11.A protestantizmus térhódítása és következményei.EA
  12.Reformkori előzmények – a magyar kultúra a XIX. században.EA
  13.Z árthelyi dolgozat megírása.EA
  14.A számítástechnika kultúraformáló hatása. Összefoglalás. Visszajelzések. A félév zárása.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Sanda István Dániel (2018): Kultúrtörténet leendő mérnököknek. BUDAPEST,: Óbudai Egyetem , 107 p.
   ISBN: 9789634491033
  2. Géczi János – Stirling János – Tüske László (2000): Bevezetés az európai gondolkodás kultúrtörténetébe. Egyetemi jegyzet. PTE, Pécs
  3. Horváth Mihály (2000): Magyar kultúrtörténet. University of Maryland.
  4. Maróti Andor (2005): Sok szemszögből a kultúráról: Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában. Trefort Kiadó, Budapest
  5. Zimányi Vera (1994, szerk.): Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században, MTA Történettudományi Intézete, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest
  2. Benevolo, Leonardo (1994): A város Európa történetében. Atlantisz Kiadó, Budapest
  3. Dénes Iván Zoltán (2001): Európai mintakövetés – nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Kiadó
  4. Foucher, Michel (1999): Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között. Napvilág Kiadó, Budapest
  5. Gergely Jenő – Izsák Lajos (2001, szerk.): A magyar államiság ezer éve: Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében, Budapest
  6. Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Osiris Könyvkiadó, Budapest
  7. Kósa László (2003, szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest
  8. http://kulturtortenet.lap.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom (3x1 óra előadás).

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 13. oktatási hét előadásán megírt zárthelyi dolgozat.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az előadás anyagából megírt zárthelyi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a félév utolsó előadásán, a 14. héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy, a vizsgaidőszak első 10 napján belül javítható a zárthelyi dolgozat megírásával.


Frissítve: 2020-01-17