Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVNT12MNE
  A tantárgy neve: Neveléstan
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 3 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: Vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A nevelés alapfogalmai és értelmezésük. Az alapfogalmak kapcsolatrendszere. A növendék- és kapcsolatközpontú szemlélet alapjai.EA+GY
  2.A nevelés céljai és folyamata. A társadalom szerepe a nevelés céljainak meghatározásában. Az értékelsajátítás folyamata.EA+GY
  3.A nevelés hatásrendszere, módszerei. Az indirekt és direkt hatásrendszerek elemzése. A jutalmazás és büntetés hatékony alkalmazása.EA+GY
  4.A nevelés társas közege/1. A pedagógus. A nevelő személyével kapcsolatos elvárások. A nevelő és a nevelt közötti kölcsönhatások. Az érzelmek szerepe a nevelésben.EA+GY
  5.A nevelés társas közege/2. Diákok, diákcsoportok megismerése. A nevelést meghatározó egyéni és csoportjellemzők.EA+GY
  6.A nevelés színterei/1. A családi nevelés. A család szerepe az egyén fejlődésében és szocializációjában. A család funkciói, feladatai.EA+GY
  7.A nevelés színterei/2. Az iskolai nevelés. A társas közegben rejlő nevelő hatások. Csoportfejlődés és közösségfejlesztés.EA+GY
  8.A nevelés színterei/3. A családi és iskolai nevelés kapcsolata. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés.EA+GY
  9.A nevelés tervezésének folyamata. Az iskolai nevelés tervezését szabályozó dokumentumok. A nevelési célok tanórákon megvalósítható feladatokra bontása.EA+GY
  10.Osztályfőnöki órák tervezése. Az osztályfőnök feladatai. Az osztályfőnöki órák funkciója, tartalma, ajánlott módszerek.EA+GY
  11.A nevelés tanórán kívüli és szakórai lehetőségei.EA+GY
  12.Konfliktusok és nevelés/1. Fegyelmezetlenség okai, megjelenési formái. A fegyelem fenntartásának nevelési célja. Hatásos és hatástalan fegyelmezési eljárások elemzése.EA+GY
  13.Konfliktusok és nevelés/2. Nehezen nevelhető gyerekek és fialatok. A nehezen nevelhető diákok felismerése, fejlődésének támogatása, beilleszkedésének segítése.EA+GY
  14.Eltérő kulturális hátterű diákok együttnevelése. A befogadás és kirekesztés pszichológiai magyarázatai. Kultúrák közötti párbeszéd, közös értékek megteremtése a tanteremben. Zárthelyi dolgozat megírása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  2. Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan.Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-1-3
  3. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bronson, Po - Merryman, Ashley (2014): Amit rosszul tudtunk a gyerekekről. Kulcslyuk Kiadó
  2. Bordács Margit - Lázár Péter (2002): Kedveskönyv. Dinasztia Kiadó
  3. Csíkszentmihályi M. – Rathunde, K. – Whalen, S. (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való jelenlét kötelező és az aktív részvétel elvárt. A hiányzás legfeljebb 3 alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során egy zárthelyi megírására kerül sor (a 14. héten), mely akkor sikeres, ha az elérhető pontszám legalább 55%-át megszerezte a hallgató.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a gyakorlatokon kijelölt feladatok legalább elégséges szintű teljesítése és a ZH legalább ugyancsak elégséges szinten (55%) történő megírása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására amennyiben van, akkor párhuzamos csoport foglalkozásán van lehetőség. Az elmulasztott írásbeli feladatok legkésőbb a 14. szorgalmi héten pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése.
   A szóbeli vizsgán a hallgató a tárgyalt témakörökből összeállított tételt húz, valamint egy nevelési problémát értelmez. Megoldási javaslatot tesz a tanult szemléleti elemek és módszerek beépítésével. A hallgatónak indokolnia kell, milyen pedagógiai-pszichológiai törvényszerűségekre alapozva reméli megoldási javaslata sikerét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra nincs lehetőség.


Frissítve: 2020-01-27