Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVOE11MNE
  A tantárgy neve: Oktatástechnológia és elektronikus tanulás
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: minden
  Óraszám: 0 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Prof. Dr. Tóth Péter, Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatástechnológia és a multimédia helye a pedagógiai tudományok rendszerében. A taneszközök szerepe az oktatás folyamatában: eszközök és didaktikai feladatok, az eszközkiválasztás szempontjai, tanulói-oktatói együttműködés az eszköz használatában.GY+L
  2.A bemutatás általános szempontjai. Az oktatástechnológia és a multimédia eszközeinek felépítése, működése, karbantartása, az eszközök alkalmazási lehetőségei.GY+L
  3.Oktatási anyagok tervezése, készítése: transzparensek, a prezentációkészítés számítógépi eszközei, hang- és videofelvételek készítése, a digitális képkészítés és képszerkesztés eszközei. Videoanyagok alkalmazása mozgás és folyamatelemzésben.GY+L
  4.A digitális médiumszerkesztés eszközei. A képernyőtervezés szempontrendszere. Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata.GY+L
  5.Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban és a távoktatásban.GY+L
  6.Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban.GY+L
  7.Az elektronikus tananyagok típusai (multimédia, hipermédia). Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere.GY+L
  8.A számítógéppel segített tanulás tervezésének szempontjai, didaktikai célkitűzések, programozási stratégiák.GY+L
  9.Az elektronikus oktatás módszertana. Az eLearning és VLE kurzusok és keretrendszerek minőségbiztosítási kérdései. Tanulás az információs társadalomban.GY+L
  10.Az IKT használata a pedagógusi munkában: médiatartalmak megosztása, blogok és mikroblogok, az online konzultáció eszközei.GY+L
  11.Az IKT használata a pedagógusi munkában: médiatartalmak megosztása, blogok és mikroblogok, az online konzultáció eszközei.GY+L
  12.Kurzusok létrehozása és alkalmazása.GY+L
  13.Kurzusok létrehozása és alkalmazása.GY+L
  14.A Moodle rendszer alkalmazási lehetőségei az oktatásban, tanulásmenedzsment.GY+L
 3. Kötelező irodalom

  1. Duchon Jenő (2016): Tanítás és tanulás elektronikus környezetben. Typotop Kiadó, Budapest. ISSN 2498-7123
  2. Tóth Péter (2016): Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  3. Tóth Béláné – Tóth Péter (2009): Oktatástechnológia és multimédia. LIGATURA Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-86113-5-2
 4. Ajánlott irodalom

  1. Ollé János (2012): Virtuális környezet, virtuális oktatás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  2. Ollé János - Papp-Danka Adrienn - Lévai Dóra - Tóth-Mózer Szilvia - Virányi Anita (2013): Oktatásinformatikai módszerek: Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  3. Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér – Tóth Péter – Főző Attila László (szerk.) (2008): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  4. Elek Elemérné – Tóthné Parázsó Lenke – Kis-Tóth Lajos – Forgó Sándor – Hauser Zoltán (1998): Oktatástechnológia. EKTE Líceum, Eger.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező. A hiányzások számát az egyetemi TVSz szabályozza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A három kötelező irodalomból zárthelyi dolgozat írása a 10 oktatási héten.
   Moodle kurzus fejlesztése feladat beadása a 14. oktatási héten.
   Prezentáció, ábratervezés és képszerkesztés feladat beadása a 14. oktatási héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozatot, illetve valamennyi beadandó feladatot a megadott határidőig teljesíteni kell legalább elégséges szinten.
   Évközi jegy= a zh és a beadott feladatok kerekített átlageredménye

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten pótolható.
   A feladatok a vizsgaidőszak első 10 munkanapján pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Valamennyi feladat beadásra került, illetve a zárthelyi is megírásra kerül.
   Csak az elégtelen komponens javítható.


Frissítve: 2018-10-13