Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVPA11MNE
  A tantárgy neve: Pedagógia alapjai e-learning
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pedagógia alapfogalmai, helye a tudományok rendszerében. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.EA.
  2.A nevelhetőségről alkotott nézetek, A genetikai és környezeti tényezők viszonyrendszere.EA.
  3.A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.
  A gyermekkép változásának történeti áttekintése: őskor és ókor.
  EA.
  4.A gyermekkép változásának történeti áttekintése: a középkor és a reneszánsz.EA.
  5.A gyermekkép változásának történeti áttekintése: a reformációtól napjainkig.EA.
  6.A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében: kiemelkedő pedagógusok, reformpedagógiai irányzatok, a mai iskolák.EA.
  7.Oktatásügy az Európai Unióban.EA.
  8.Gyerekek és fiatalok médiafogyasztása - A média hatás-mechanizmusai.EA.
  9.Gyerekek és fiatalok médiafogyasztása - A média hatása a fejlődésreEA.
  10.Digitális bennszülöttek az iskolában.EA.
  11.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása. 1.EA.
  12.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása. 2.EA.
  13.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása. 3.EA.
  14.A XXI. sz. tanulási,oktatási kihívásai. Gondolatok a tanulás folyamatáról. A tanulás hatékonyságának fejlesztése.EA.
 3. Kötelező irodalom

  1. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
  2. Tomory Ibolya (2009): Mit jelent a műveltség nekünk és másoknak? , A művelődés-tanulás színterei a bozótiskolától az egyetemig, Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák foglalkozásterve, Educatio Kht,
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/tanari_utmutato.pdf
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/diakmelleklet.pdf
  3. Dombi Alice– Oláh János – Varga István (1994, szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. APC Stúdió
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest
  3. Kozma Béla (2001): Pedagógia I. A pedagógiai alapjai. Comenius Bt. Pécs
  4. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  5. Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Neveléselméleti alapismeretek. Comenius Bt. Pécs
  6. Tomory Ibolya (2010): Etiópia „többségi kisebbsége”, az oromók és egy demokratikus rendszer, a gadaa, In: Belvedere – Mítosz és valóság, XXII. évf. 1-2. szám, SZTE, Szeged
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az órákon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások a tantárgy másik kurzusán való részvétellel pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. A vizsga a foglalkozásokon feldolgozottakból és a kötelező irodalmak anyagából tevődik össze.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2020-01-29