Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVPE11MNE
  A tantárgy neve: A prevenciós tevékenységek, egészségfejlesztés jelentősége
  Szak: Minden szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Révai Tamás
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A prevenció fogalma és felosztása.EA
  2.Az iskolai és kollégiumi egészségfejlesztés célja és jelentősége.EA
  3.A kockázati csoportok és veszélyeztető állapotok áttekintése.EA
  4.Az oktatási intézményekben/ kollégiumokban zajló prevenciós tevékenységek előzményeinek bemutatása.EA
  5.Drogprevenció.EA
  6.Kutatás és annak eredmányei a drogfogyasztásról. A diákok körében végzett kérdőíves kutatás és annak új dimenziói.EA
  7.A magas vérnyomás, mint a néma "gyilkos". A magas vérnyomás megelőzése, szűrése és kezelési lehetőségei.EA
  8.A cukorbetegség. A betegség ismérvei, megelőzése, diagnosztikai és kezelési lehetőségei a diákok körében.EA
  9.HIV/AIDS, hepatitisek.EA
  10.A dohányzás és alkoholfogyasztás káros hatásai. A probléma tárgyalása a prevenció és az egészségfejlesztés tekintetében.EA
  11.Az életmód megváltoztatására irányuló preventív stratégiák minőségügyi megközelítéseEA
  12.A prevenció költséghatékonysága.EA
  13.A „prevenció paradoxonja”.EA
  14.A prevenció és egészségfejlesztés előnyei a a felsőoktatási hallgatók körében. "Mit tehetünk?"EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Ádány Róza (2012): Megelőző orvostan és népegészségtan. Debrecen, ISBN 978 963 226 385 4
  2. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/adatok.html
  3. Andrássy Áron , Dr. Mrázik Julianna (2011): A drogprevenció, Pécsi Tudományegyetem http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/drogprevencio/index.html
 4. Ajánlott irodalom

  1. Makara Péter (2017): A prevenció gondolatkörének történelmi fejlődése. http://semmelweis.hu/prevencio/prevencio/a-prevencio-gondolatkorenek-tortenelmi-fejlodese/
  2. Albert-Lőrincz Enikő (2009): A drogfogyasztás prevenciója: Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata., Kolozsvári Egyetemi Kiadó, ISBN 978 973 610 905
  3. Bayer István (2005): Drogok és emberek: Múlt, jelen, jövő. Bp.: Sprinter Kiadói Csoport, ISBN 963 9468 41
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az oktatóval előre egyeztetett témában, írásban kidolgozott, a szorgalmi időszak utolsó hetéig leadott esszé készítése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az esszé értékelése, az érdemjegy kialakítása az oktató által megadott szempontok szerint történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az előadások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az esszé, a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül, egyszer pótolható.


Frissítve: 2017-11-29