Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVSF11MNE
  A tantárgy neve: Személyiségfejlesztés
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Féléves feladatok megbeszélése. Alapfogalmak, elméleti megközelítések. Önismeret és mások megismerése.EA+GY.
  2.Személyiség és szerepek. A személyiség fejlődése, az érett személyiség. Identitás-önismeret-tudatosság.EA+GY.
  3.Vérmérséklet. Stressz és konfliktuskezelés. EMK, EQEA+GY.
  4.Az érzelmek hatása a viselkedésre. EQ, EMK a hétköznapokban, és konfliktusoknál.EA+GY.
  5.Önismeret és tanulás, saját tanulási hatékonyság segítése. Tanulási stílusok, stratégiák. Vizsga, vizsgastressz.EA+GY.
  6.Identitás és világnézet. Attribúciók, mások megítélése, hatalom.EA+GY.
  7.Önismeret és jövőkép. Zárás, további feladatok.EA+GY.
 3. Kötelező irodalom

  1. Mindset, Pszichológiai szaklap (2018): Rejtett parancsaink, http://mindset.co.hu/rejtett-parancsaink-rad-melyik-jellemzo-az-ot-kozul/ Letöltés: 2018. 01. 29.
  2. Marshall Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak – erőszakmentes kommunikáció, Agykontroll, Budapest
  3. Kukorelli Katalin (2011): A hallgatás szerepe és funkciói. Az aktív hallgatás, mint kommunikációs stratégia, In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, 133–184.o.
  4. Zoltayné Paprika Zita (2005): Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Üzleti Szakkönyvtár, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Anna Black (2015): Tudatos jelenlét – Mindfulness a mindennapokban, Partvonal Kiadó, Budapest
  2. Shapiro, Daniel (1995): Konfliktus és kommunikáció, Át a konfliktuskezelés labirintusán, Open Society Institute, New York
  3. Szekszárdi Júlia: Új utak és gyógymódok, Dinasztia Könyvkiadó, Budapest, 2008
  4. Eric Berne (2013): Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb egy alkalommal, a hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatok előírt feladatainak teljesítése, továbbá a félévközi feladat írásbeli kidolgozása és elektronikus formában történő beadása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. A foglalkozásokon való aktív részvétel
   1.1. Aktív részvétel: a gyakorlatok, feladatok teljesítése, önálló vélemény kialakítása.
   1.2 Reflexió az egyes témákra, saját tapasztalatok megosztása.

   Az 1. pont teljesítése önmagában az elégségeshez elegendő, ami a 2. pontban szereplő feladattal együtt értékelhető tovább az ott leírtak szerint.

   2. Feladat:
   Beadandó feladat: saját erősségek, gyengeségek összegyűjtése,elemzése.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A készségfejlesztő gyakorlatok nem pótolhatók, az írásbeli feladat beadása a szorgalmi időszak végéig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégten évközi osztályzat esetén az írásbeli feladat a vizsgaidőszak első 5 munkanapján belül pótolható. A készségfejlesztő gyakorlatok már nem pótolhatók.


Frissítve: 2020-01-21