Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVST12MLE
  A tantárgy neve: Oktatás- és szakképzéstörténet
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 7 óra előadás 7 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Sanda István Dániel, adjunktus, PhD
  Oktató(k) neve: Sanda István Dániel, adjunktus, PhD

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgy követelményeinek ismertetése. Az iskoláztatás és a szakképzés ókori kezdetei. Bevezetés a történeti szemléletmódon való tájékozódásba. Az ókori zsidó, görög, és római oktatás, valamint szakképzés története, jellegzetességei.2 EA . + 1 Gy.
  2.Az iskoláztatás és a szakképzés középkori kezdetei – a szerzetesrendek szerepe. A Karoling-kor iskolaügye és szakképzése. A magyar szakképzés középkori kezdetei. A céhek kialakulása, működése Európában és Magyarországon. Karrierút a céhekben.2 EA . + 1 Gy.
  3.Jan Amos Comenius, Apáczai Csere János és René Descartes javaslatai a XVII. századi iparoktatás és szakképzés megújítására. A felvilágosult abszolutizmus oktatás- és szakoktatásügye: az I. és a II. Ratio Educationis hatásai. Tessedik Sámuel munkássága; a szarvasi "gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági" iskola, a keszthelyi Georgikon és a magyaróvári Gazdasági Felsőbb Tanintézet alapítása, erdészeti iskolák.1 EA . + 2 Gy.
  4.A reformkor oktatásügye; az ipari,kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás a forradalomig. A népoktatás alakulása az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk hatására, és az ipari szakoktatás története a kiegyezés után. A kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás története a kiegyezés után. Trefort Ágoston munkássága. Az oktatásügy, valamint az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás története a két világháború között.1 EA . + 2 Gy.
  5.A ZH dolgozat megírása. Az írásbeli beadandó értékelése. Az iskoláztatás és a szakmunkásképzés, a középfokú szakoktatás reformjai 1945-1989 között. A műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági felsőoktatás főbb intézményeinek szevezeti átalakulásai. A félév lezárása.1 EA . + 1 Gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Sanda István Dániel (2016): Bevezetés a szakképzés történetébe. Tipotop Kft., Budapest.
  2. 2. Fericsán Kálmán (1999): Ősi fának ága-boga. Carbocomp Kft. Pécs.
  3. 3. Győriványi Sándor (2000): A szakképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Universitas Felsőoktatási Kiadó, Budapest.
  4. Mészáros I. - Németh A. - Pukánszky B. (2004): Bevezetés a pedagógai és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roboz Péter: A magyar középfokú iparoktatás múltja, jelene és jövőképe. Szakképzési Szemle, 1990/3, 13-18. p.
  2. Dr. Orel Géza (1937): Az ipari és mezőgazdasági szakoktatás köréből. Attila-nyomda, Budapest.
  3. Dr. Szűcs Pál (1994): A magyar szakképzés ezer éve I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
  4. Vincze Frigyes (1937): Szakoktatásunk múltja és jelene. Szepes és Urbányi könyvnyomda, Budapest.
  5. Mann Miklós (1982): Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   én egy előre egyeztett témában írásbeli beadandóként házi dolgozat készítése és elektronikus formában történő benyújtása az utolsó foglalkozást megelőző hét végégig. Az előre kijelölt időpontban a ZH megírása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a határidőre leadott írásbeli beadandó és a ZH eredményének átlaga, amennyiben a hallgató mindkét részre kapott érdemjegye elérte a legalább elégséges (2) szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hallgató a félév során max. 2 előadásról, és max. 2 gyakorlatról hiányozhat.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A meg nem írt, vagy elégtelen eredményű zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első 10 napján pótolható.


Frissítve: 2017-08-27