Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVST12MNE
  A tantárgy neve: Oktatás- és szakképzéstörténet
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Sanda István Dániel, adjunktus, PhD
  Oktató(k) neve: Sanda István Dániel, adjunktus, PhD

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgy követelményeinek ismertetése. Az iskoláztatás és a szakképzés ókori kezdetei. Bevezetés a történeti szemléletmódon való tájékozódásba.EA . + Gy.
  2.Az ókori zsidó, görög, és római oktatás, valamint szakképzés története, jellegzetességei.EA . + Gy.
  3.Az iskoláztatás és a szakképzés középkori kezdetei – a szerzetesrendek szerepe.EA . + Gy.
  4.A Karoling-kor iskolaügye és szakképzése. A magyar szakképzés középkori kezdetei.EA . + Gy.
  5.A céhek kialakulása, működése Európában és Magyarországon. Karrierút a céhekben.EA . + Gy.
  6.Jan Amos Comenius, Apáczai Csere János és René Descartes javaslatai a XVII. századi iparoktatás és szakképzés megújítására.EA . + Gy.
  7.A felvilágosult abszolutizmus oktatás- és szakoktatásügye: az I. és a II. Ratio Educationis hatásai.EA . + Gy.
  8.Tessedik Sámuel munkássága; a szarvasi "gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági" iskola, a keszthelyi Georgikon és a magyróvári Gazdasági Felsőbb Tanintézet alapítása, erdészeti iskolák.EA . + Gy.
  9.A reformkor oktatásügye; az ipari,kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás a forradalomig.EA . + Gy.
  10.A népoktatás alakulása az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk hatására, és az ipari szakoktatás története a kiegyezés után.EA . + Gy.
  11.A kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás története a kiegyezés után. Trefort Ágoston munkássága.EA . + Gy.
  12.Az oktatásügy, valamint az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági szakoktatás története a két világháború között.EA . + Gy.
  13.A ZH dolgozat megírása. Az írásbeli beadandó értékelése.EA . + Gy.
  14.Az iskoláztatás és a szakmunkásképzés, a középfokú szakoktatás reformjai 1945-1989 között. A műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági felsőoktatás főbb intézményeinek szevezeti átalakulásai. A félév lezárása.EA . + Gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Sanda István Dániel (2016): Bevezetés a szakképzés történetébe. Tipotop Kft., Budapest.
  2. 2. Fericsán Kálmán (1999): Ősi fának ága-boga. Carbocomp Kft. Pécs.
  3. 3. Győriványi Sándor (2000): A szakképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Universitas Felsőoktatási Kiadó, Budapest.
  4. Mészáros I. - Németh A. - Pukánszky B. (2004): Bevezetés a pedagógai és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roboz Péter: A magyar középfokú iparoktatás múltja, jelene és jövőképe. Szakképzési Szemle, 1990/3, 13-18. p.
  2. Dr. Orel Géza (1937): Az ipari és mezőgazdasági szakoktatás köréből. Attila-nyomda, Budapest.
  3. Dr. Szűcs Pál (1994): A magyar szakképzés ezer éve I. Műszaki könyvkiadó, Budapest.
  4. Vincze Frigyes (1937): Szakoktatásunk múltja és jelene. Szepes és Urbányi könyvnyomda, Budapest.
  5. Mann Miklós (1982): Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév elején egy előre egyeztett témában írásbeli beadandóként házi dolgozat készítése és elektronikus formában történő benyújtása a 12. hét végégig. A félév13. hetében a ZH megírása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a szorgalmi időszak 12. hetének végéig leadott írásbeli beadandó és a ZH eredményének átlaga, amennyiben a hallgató mindkét részre kapott érdemjegye elérte a legalább elégséges (2) szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hallgató a félév során max. 3 előadásról, és max. 3 gyakorlatról hiányozhat.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A meg nem írt, vagy elégtelen eredményű zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első 10 napján pótolható.


Frissítve: 2017-08-27