Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVSZK1MNE
  A tantárgy neve: Szociális készségfejlesztés
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel, Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A társas interakciók múltja és jelene.EA+GY
  2.Az emberi természet modelljei és a társas interakciók. Önmagunk meghatározása. Én-identitás, önértékelés, önismeret, önazonosság, énattribúciók.EA+GY
  3.Objektív éntudatosság. Az emberi érzelmek összetevői. A saját és a másik ember viselkedésének értelmezése.EA+GY
  4.Extraverzió, introverzió. Személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontossága. A személyiségvonások észlelésének pontossága.EA+GY
  5.A személyészlelési ítéleteink és a hangulat egymásra hatása. Sztereotipizálás, burkolt személyiség-elméletek. Személyészlelés és személytípusok, személy-prototípusok.EA+GY
  6.A benyomások kialakulása bennünk, és a „jó benyomás" kialakítása a környezetünkben. Holdudvarhatások, elsőbbségi és újdonsági hatás. Sztereotipizálási és osztályozási torzítások.EA+GY
  7.A viselkedés okának keresése, oktulajdonítás. A felelősség attribúciója. Önkiszolgáló torzítások.EA+GY
  8.Személyes kapcsolatok. Kötődés és vonzalom. A vonzalom elméletei. A személyes kapcsolatok fejlődése.EA+GY
  9.Önbecsülés és vonzalom. Viszonosság és vonzalom. Attitűd-hasonlóság és vonzalom.EA+GY
  10.Társas befolyásolás. Önfeltárás. A konformitás változatai. Vezetés és a vezetési stílusok.EA+GY
  11.Csoport(ok)hoz tartozás és interakciók az adott csoportban. A csoportfejlődés szakaszai. Csoportfertőzés, csoportközi konfliktusok és kooperáció.EA+GY
  12.Csoportos döntés és „csoportgondolkodás”. A szerepkonfliktus problémája. Polarizációs hatások a csoportban.EA+GY
  13.Szerepek, megfelelés, szerepkonfliktusok, előítéletek, közkeletű sztereotípiák, az előítéletes személyiség.EA+GY
  14.Zárthelyi dolgozat megírása az elméleti ismeretekből. Csoportos beszámoló: a félév zárása strukturált megbeszélés keretében.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Sanda István Dániel (2019): Szociális készségfejlesztés leendő mérnököknek. Óbudai Egyetem, Budapest
  2. Covey, S. (2014): A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest
  3. Csepeli György (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest
  4. Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bradberry, T. - Greaves, J. (2005): Érzelmi intelligencia sikerkalauz. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest
  2. László János (1998): Szerep, forgatókönyv, narratívum. Scientia Humana Kiadó, Budapest
  3. Mohás Lívia (1979): Találkozás önmagunkkal. Móra Könyvkiadó, Budapest
  4. Piaget, J. (1988): A viselkedés mint a fejlődés hajtóereje. Akadémiai Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok témája, illetve interaktív jellege miatt a megjelenés kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom (3x2 óra gyakorlat). Az előadás e-learning formájában történik.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 14. oktatási hét előadásán megírt zárthelyi dolgozat, valamint a gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az előadás anyagából megírt zárthelyi dolgozatra és a gyakorlati feladatokra (csoportos beszámolóra) kapott érdemjegyek átlaga. Mindkét eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók. Az elégtelen zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban megírandó pótzárthelyi dolgozattal javítható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül javítható a zárthelyi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak és a csoportos beszámolónak a pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2020-01-17