Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVTKB11NE
  A tantárgy neve: Tanulásmenedzsment, könyvtári ismeretek
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc, Dr. Holik Ildikó, Berek László, Hegyesi Franciska

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.OEEK
  Alapismeretek, helyismeret az Óbudai Egyetem könyvtári hálózatában. Raktári rendszerek a könyvtárban.
  Dokumentumismeret – a könyvtárak által szolgáltatott dokumentumok. Hagyományos információhordozók és a leggyakrabban használt dokumentumtípusok.
  Könyvtárismeret – Magyarország könyvtári hálózata, az Egyetemi Könyvtár helye a rendszerben.
  GY
  2.OEEK
  Könyvtárhasználati alapismeretek.
  Könyvtári dokumentumok rendszere az ÓE Egyetemi Könyvtár egyes tagkönyvtáraiban.
  Hagyományos könyvtári szolgáltatások. Olvasótermi és helyben használatos szolgáltatások bemutatása.
  Az Egyetemi Könyvtár online katalógusának használata és speciális szolgáltatásai.
  GY
  3.TMPK
  Tanulásmódszertan, tanulásmenedzsment.
  Tanulási kihívások az egyetemi tanulmányok folyamán, a 2020-as években..
  Tanulási jellemzők és tanulási nehézségek feltárása online diagnosztikai felmérésekkel (tanulási stílus, tanulási kapacitások, motivációk, értékek, tanulási zavarok), illetve azok személyes értékelése.
  A tanulási tér kialakítása. A sikeres önálló tanulás személyes feltételrendszere.
  GY
  4.TMPK
  Tanulási alaptechnikák elsajátítása.
  Tanulásra való ráhangolódás, tanulási és tanulás közbeni pihenést szolgáló módszerek (internetes csoportkutatással) használata. A személyesen hatékony és eredményes egyéni tanulási módszerek elsajátítása.
  Egyéni és kooperatív tanulás sajátosságai.
  Tanulási időmenedzsment. Napi, heti, havi tanulási időmérleg készítése.
  GY
  5.TMPK
  Tanulástervezés. Önszervezett tanulás.
  Tanulás különböző foglalkozási formákon.
  Jegyzetelési technikák.
  Gondolattérkép használata. (Szoftvereszközök megismerése, alkalmazása a szakmai ismeretek tanulásában.)
  GY
  6.TMPK
  Elektronikus tanulás. Integrált tanulási módszerek.
  A fiatalok körében népszerű programok szerepe a hatékony tanulásban.
  Gyorsolvasás, villámolvasás. Egyéni kísérletek a módszerek elsajátítására.
  Tipikus tanulási nehézségek, problémák, kezelése (problémamegoldó csoportmunka). Összetett tanulási módszerek, tanulási stratégiák.
  A sikeres vizsgafelkészülés tanulási technikái.
  GY
  7.OEEK
  Nem hagyományos, elektronikus és online információhordozók a könyvtári állományban.
  Az Egyetem hálózatában és távolról térítésmentesen elérhető tudományos adatbázisok. (Scopus, Web of Science, Ebsco, ACM Digital Library…)
  Ingyenesen hozzáférhető, online hiteles adatbázisok és információforrások bemutatása (intézményi és szakterületi repozitóriumok, ÓDA, DOAJ, DOAB, MEK, EPA, MDK, Ma-tarka, elektronikus könyvtárak…)
  GY
  8.EDTI
  Az Óbudai Egyetem e-learning rendszerének (Moodle) használata, funkciói.
  A Moodle rendszerben elérhető elektronikus tananyagok, jegyzetek.
  GY
  9.EDTI
  A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) rendszerében elérhető online kurzusok ismertetése.
  A K-MOOC használata, funkciói.
  GY
  10.OEEK
  Kutatásmódszertani alapismeretek - a tudományos kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb módszertani alapok ismertetése.
  Bibliográfia, a hivatkozások helyes használata.
  Hivatkozáskezelő (referenciakezelő) szoftverek kutatást segítő funkcióinak bemutatása (Zootero, Mendeley…)
  Az információkeresés módszerei és stratégiái, információfeldolgozás.
  GY
  11.OEEK
  Óbudai Egyetem Digitális Archívum (ÓDA) használata és szerepe az Egyetem plágium-ellenőrző rendszerében. Szakdolgozat, diplomamunka és TDK dolgozat elkészítésének legfontosabb segédletei.
  A plágium fogalmának ismertetése, az Egyetem plágiumellenőrző rendszerének bemutatása.
  GY
  12.OEEK
  Az Egyetemi Könyvtár könyvtári informatikai rendszerének (Aleph) modul szintű bemutatása (kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás…)
  GY
  13.Konzultáció a félévben hallgatott ismeretekről.GY
  14.Szituációs gyakorlat - beszámolóGY
 3. Kötelező irodalom

  1. Makó Ferenc (2015): Tanulásmódszertan. Budapest: Óbudai Egyetem TÁMOP-4.1.2 B2 Pályázat könyvei, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/adatok.html
  2. Nahalka István (szerk., 2006): Hatékony Tanulás. Budapest: Bölcsész Konzorcium HEFOP iroda, ISBN 9639704636ö, ISBN 9639724041
  3. Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt, 2004.
  4. Horváth Tibor: Bevezetés a könyvtár- és információtudományba. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. (Online elérhető: Digitális Tankönyvtár)
  5. Lengyelné Molnár Tünde: Szaktájékoztatás. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. (Online elérhető: Digitális Tankönyvtár)
  6. Racskó Réka: Virtuális könyvtárak. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. (Online elérhető: Digitális Tankönyvtár)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dinyáné Szabó Mariann (2014): Tanulásmódszertan. Semmelweis Egyetem, Budapest (TÁMOP-4.1.2 A1 és a TÁMOP-4.1.2 A2 könyvei) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0015_tanulasmodszertan/scorm_start.html
  2. Domján László (2012): A hatékony tanulás mesterfogásai. Agykontroll Kft., Budapest, ISBN 97896374911047
  3. Dryden, G., Vos, J. (2004):The learning revolution. A tanulás forradalma I-II., Bagolyvár, Buda-pest, ISBN 963 9447 51 X., ISBN 963 9447 52 8
  4. Lantos Mihály (2015): Villámolvasás a gyakorlatban – Tanulj meg tanulni. Bioenergetic Kft. ISBN 9789639652101
  5. Rétallérné dr. Görbe Éva (2009): Tanulás felsőfokon - Tanulásmódszertan. AVF, Kísérleti jegyzet, Budapest
  6. Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Budapest, Typotex Kft., 2002. (Online elérhető: Digitális Tankönyvtár)
  7. Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013.
  8. Kerecsendi András: Integrált könyvtári rendszerek. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. (Online elérhető: Digitális Tankönyvtár)
  9. Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára! Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2002.
  10. Az Egyetemi Könyvtár online segédletei.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadáson (tréningeken) és a gyakorlatokon történő részvétel kötelező. A hiányzás maximális mértéke 4 óra lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. TMPK - tanulásmódszertani ismeretekről online teszt (7. alkalom) ; 2. OEEK – EDTI -könyvtár és e-learning ismeretekről online teszt (12. alkalom); 15 x 1,5 óra konzultáció után a tapasztalatok és szakmai módszertani ismeretek alkalmazásáról beszámoló, szituációs gyakorlat a könyvtári és e-learning ismeretekről (14. alkalom).

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   1. és 2. online teszten megfelelt / jól megfelelt értékelés megszerzése, a félév végi beszámolón megfelelt / jól megfelelt értékelés megszerzése, továbbá 15 konzultációs alkalomból legalább 13 teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A tantárgy teljesítése: 2 online moodle teszt, illetve félév végi beszámoló (szituációs gyakorlat) összértékelése alapján.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2020-01-27