Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVTKO1MNE
  A tantárgy neve: Tanári kommunikáció
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel és Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a kommunikáció elméletébe, alapfogalmak. Prezentációk előkészítése.EA+GY
  2.A tanári kommunikáció alapfogalmai. Prezentációk elemzése.EA+GY
  3.A verbális kommunikáció sajátosságai. Prezentációk elemzése.EA+GY
  4.A tanári előadás, a magyarázat és megbeszélés mint kommunikáció, tanári kérdések. Prezentációk elemzése.EA+GY
  5.A vita és az érvelés, a pedagógiai értékelés és a kommunikáció. Disputa.EA+GY
  6.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában I. Prezentációk elemzése.EA+GY
  7.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában II. Prezentációk elemzése.EA+GY
  8.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában III. Prezentációk elemzése.EA+GY
  9.A tanári kommunikáció hatékonyságát meghatározó tényezők. A tanári és a tanulói kommunikáció kapcsolata. Prezentációk elemzése.EA+GY
  10.Befolyásolás a kommunikáció által. Prezentációk elemzése.EA+GY
  11.A kommunikáció jellemzői az egyes kommunikációs színtereken. Prezentációk elemzése.EA+GY
  12.A vizuális kommunikáció és a szemléltetés sajátosságai. Változások a tanár-diák kommunikációban a technikai fejlődés hatására. Prezentációk elemzése.EA+GY
  13.Zárhelyi dolgozat.EA+GY
  14.A félév értékelése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó – Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció. Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/adatok.html
  2. Holik Ildikó – Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció. Typtop Kiadó, Budapest, 2016.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.
  2. Béres István-Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
  3. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, 2003.
  4. Hamp Gábor-Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció mérnököknek. Typotex Kiadó, Budapest, 2006.
  5. Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
  6. Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
  7. Zrinszky László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest, 2002.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadások anyaga e-learning formájában sajátítható el, a gyakorlatok tömbösítve kerülnek megtartásra. A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke összesen 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az elméleti anyagrészből online záróteszt megírása, valamint a gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az előadás anyagából megírt online zárótesztre és a gyakorlati feladatokra kapott érdemjegyek átlaga. Mindkét eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2018-10-03