Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXDI11BLE
  A tantárgy neve: Didaktika és oktatásszervezés
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 14 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Paukó Andrea
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatáselmélet alapfogalmainak áttekintése. Az oktatás és nevelés összefonódása, különös tekintettel a tanműhelyben folyó munkára.
  A magyar köznevelés rendszerének felépítése és irányítása. A műszaki szakoktatók által is igénybevehető szolgáltatásokat nyújtó, támogató intézmények. A magyar oktatásirányítás jellemzői és eszközei. Az oktatásirányítás dokumentumai és alkalmazásuk a szakoktatói munkában.
  A tanulás értelmezésében bekövetkezett fejlődés. A tanulók tudásszerzési, tudásépítési folyamatainak megismerése, különös tekintettel a munkafogások tanulására és az elmélet és gyakorlat összekapcsolására.
  EA és GY
  2.A tanulás érzelmi alapjai. A tanulók szakma iránti elkötelezettségének fejlesztése és a tanulási eredményesség kapcsolata. A diákok tanulási és motivációs sajátosságainak megismerése. A tanulói sajátosságok és a szakoktató tervező munkájának kapcsolata.
  A csoportok tanulásra gyakorolt hatásai. A csoporthatások beépítése és csoportjellemzők figyelembe vétele a gyakorlati/műhely foglalkozás tervezése során.
  A szakoktató szerepe és lehetőségei a tanulás hatékonyságának növelésében. A diákközpontú szemlélet alapjainak beépítése a szerepmodellbe.
  EA és GY
  3.A tanítás-tanulás tervezése. A tanítás-tanulási folyamat céljainak elemzése.
  Tanügyi dokumentumok használata. Az elméleti tantárgyak és gyakorlati tantárgyak kapcsolatának erősítése, a szakoktatók és tanárok, külső gyakorlóhelyek oktatóival való együttműködésének jelentősége.
  EA és GY
  4.A tanítás-tanulás szervezeti keretei és módszerei/1. Frontális tanulásszervezés. Szóbeli és szemléletető módszerek. A szakoktató-diák (mester-tanítvány) együttműködésben rejlő lehetőségek.EA és GY
  5.A tanítás-tanulás szervezeti keretei és módszerei/2.
  Differenciált tanulásszervezés. Csoportos, páros, egyéni munka a tanműhelyben. Csoportok és párok alakítása. A szakoktató feladatai a differenciált munkaformákhoz, tanulói aktivitáson alapuló módszerekhez kapcsolódóan.
  EA és GY
  6.Ellenőrzés és értékelés. Az e-é szemléleti keretei, funkciói. Az e-é viszonya a tanulási célokhoz, követelményekhez. Az e-é során elkövethető tipikus hibák és elkerülésük módja.
  Az ellenőrzés-értékelés módszerei, speciális területei, különösen a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódóan.
  EA és GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Fűzi Beatrix (2016): Didaktika és oktatásszervezés.Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-0-6, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/adatok.html
  2. Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés, Comenius Bt., Pécs.
  3. Dudás Margit – Bárdossy Ildikó (2009): A tanulás tervezése és értékelése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Spencer Kagan (2009): Kagan kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest
  2. Ollé János - Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. OKKER Kiadó, Budapest
  3. Falus Iván (szerk.) (2007): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498.../index.html
  4. Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való jelenlét kötelező és az aktív részvétel elvárt. A hiányzások mértéke legfeljebb két alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való jelenlét és aktív részvétel, valamint a gyakorlati feladatok teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására amennyiben van, akkor párhuzamos csoport foglalkozásán van lehetőség. Az elmulasztott gyakorlati feladatok pótolhatók legkésőbb az utolsó konzultációig.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. Az írásbeli vizsga a tantárgy foglalkozásain és a szakirodalmak önálló feldolgozásával elsajátított ismereteket ellenőrzi. Sikeres teljesítéséhez az elérhető pontszám legalább 55%-a szükséges.
   A szóbeli vizsgán a hallgató egy oktatási problémát értelmez, melyhez reális megoldási javaslatot dolgoz ki a tanult szemléleti elemek és módszerek beépítésével. A hallgatónak indokolnia kell, milyen pedagógiai-pszichológiai törvényszerűségekre alapozva reméli megoldási javaslata sikerét.
   A végleges vizsgajegy az írásbeli és szóbeli osztályzat átlagából alakul ki.Kétes esetben a foglalkozásokon elvégzett gyakorlati feladatok színvonalát vesszük figyelembe.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10