Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXES11MNE
  A tantárgy neve: Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos szakmai ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: elektrotechnika-elektronika
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán, Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Kerettanterv használata a szaktanári munkában. A tantervi program feldolgozásának megtervezése.EA+GY
  2.A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő tantárgyak, szaktárgyak főbb tartalmi elemei, a tanításukra való felkészülést megalapozó ismeretek sajátosságai.EA+GY
  3.Villamos áramkörök alapismeretei. A villamos áram hatásai. Tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása, tématervek kidolgozása.EA+GY
  4.Passzív és aktív villamos hálózatok. Hálózatszámítási módszerek tanítása, tanóratervezés.EA+GY
  5.Villamos tér. Mágneses tér. A kapcsolódó fogalmak, fogalomrendszerek, összefüggések megtanítása.EA+GY
  6.Elektromágneses indukció. Tanári és tanulói kísérletek tervezése, induktív tananyagfeldolgozási stratégia.EA+GY
  7.Váltakozó áramú hálózatok. Feszültség és áramviszonyok, teljesítmények analízise. Deduktív tanyagfeldolgozási stratégia alkalmazása.EA+GY
  8.A villamos méréstechnika alapjai. A villamos mérőműszerek használatának tanítási módszerei. Mérési feladatok, utasítások kidolgozása.EA+GY
  9.Váltakozó áramú alapmérések. Mérési gyakorlatok előkészítése, vezetése és értékelése. Mérési útmutatók, jegyzőkönyv minták kidolgozása.EA+GY
  10.Egyenáramú alapmérések. Egyenáramú áramköri mérések gyakorlatainak tervezése, vezetése és a tanulmányi teljesítmények mérése.EA+GY
  11.Transzformátorok. Villamos forgó gépek. Villamos gépek üzemviszonyának tanítása. A szemléletes oktatás megtervezése.EA+GY
  12.Félvezetők. Villamos kötések és a NYÁK. Gyakorlati foglalkozások előkészítése, a mérések irányítása.EA+GY
  13.Erősítők. Műveleti erősítők. Digitális technika alapjai. Jelkeltő és jelformáló áramkörök. Impulzustechnika. Szimulációs módszerek használata. Laboratóriumi mérések megvalósítása.EA+GY
  14.Elektronikai eszközök mérése. Áramkörök építése, vizsgálata, üzemeltetése. Erősítők építése és mérése. Csoportos és egyéni tanulói munkaformák változatos alkalmazása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István-Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN: 978-615-80493-8-2, ISSN 2498-7123
  2. Simonics István-Makó Ferenc (2015): Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html
  3. Hámori Zoltán (2002): Az elektrotechnika alapjai. Tankönyvmester Kft. Budapest, ISBN 9639264792
  4. Torda Béla (2005): Bevezetés az elektrotechnikába – 1. egyenáramú hálózatok. Széchenyi István Egyetem, Győr http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/torda1.pdf
  5. Zombori Béla (2014): Az elektronika alapjai. Tankönyvmester Kft. Budapest, ISBN 9789632750514
 4. Ajánlott irodalom

  1. Halmai Attila (2011): Digitális elektronika. Edutus Főiskola. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_06_digitalis_elektronika/adatok.html
  2. Szabó Géza (2012): Elektrotechnika-elektronika. Typotex Kiadó, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0018_Elektrotechnika-elektronika/adatok.html
  3. Borbély Gábor (2006): Elektronika I-II. – Elektronikai alapkapcsolások félvezető eszközök alkalmazásával. Elektronikus elérhetőség: http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=tt&intz=ivi&kr=mtk
  4. Standeisky István (2006): Villamosságtan. Széchenyi Egyetem, Győr. Elektronikus elérhetőség: http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=tt&intz=ivi&kr=mtk
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások összóraszáma maximum 21 óra lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi dolgozat legalább eredményes megírása a 10. héten. 4 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a félév 13. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi és a feladatmegoldások egyenként legalább elégséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása az 5 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni. A házi feladatot pótolni az utolsó foglalkozásig lehet. A zárthelyi pótlása az utolsó foglalkozáson történik.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására egy alkalommal van lehetőség, a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában.


Frissítve: 2017-08-27