Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXKM12MNE
  A tantárgy neve: Kutatásmódszertan és minőségbiztosítás
  Szak: Mérnöktanár
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita, Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pedagógiai kutatás alapfogalmai, szakaszai. Kvantitatív és kvalitatív kutatási stratégiák.EA+GY
  2.Szakirodalom feltárása és feldolgozása.EA+GY
  3.A kutatási terv felépítése, ismérvei, készítése.EA+GY
  4.A teszt-méréses módszer. Kérdőív felépítése, készítése.EA+GY
  5.Adatelemzés. Leíró statisztika, matematikai statisztika.EA+GY
  6.Matematikai statisztikai módszerek. Hippotézisvizsgálat. Adatok elemzése, értékelése. Adatok közzéttétele.EA+GY
  7.Interjúk tipusai. Struktúrált intejú. Fókuszcsoportos interjú.Az interjú tervezése, lebonyolítása. A kapott adatok értékelése.EA+GY
  8.Minőségügyi alapfogalmak. A minőségrendszerek fejlődése.EA+GY
  9.Minőségmenedzsment rendszerek a közoktatásban és a szakképzésben.EA+GY
  10.Minőség mérése és értékelése. Oktatás - minőségügyi indikátorrendszerek.EA+GY
  11.Minőségfejlesztés gyakran alkalmazott módszerei. Folyamat-szabályozási módszerek.EA+GY
  12.A minőségmérés eszközrendszere. Minőség Díjak.EA+GY
  13.A szakképzés európai közös minőségbiztosítási keretrendszerének alapjai.EA+GY
  14.A minőség tanúsítása a szakképzési rendszerekben.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó - Ősz Rita (2016): Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.
  3. Falus Iván - Ollé János (2008): Empirikus kutatások gyakorlata. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Erdei János - Tóth Zsuzsanna Eszter - Kövesi János - Topár József (2006): A minőségmenedzsment alapjai. Typotex Kiadó, Budapest.
  5. Kadocsa László - Bánhidyné Szlovák Éva (1998): TQM – A teljes körű minőségirányítás I-II. ME-DFK, Dunaújváros.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Budapest : Okker Kiadó
  2. Jennifer Mason (2005): Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely, Budapest
  3. Sajtos László- Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest
  4. Selmeczy Iván-Semjén András (2008): Az európai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható indikátorok. MKIK Gazdaság – és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest
  5. Joachim James Calleja-Micheline Scheys (2015): Ensuring the quality of certification in vocational education and training. Cedefop, Luxembourg
  6. Koczor Zoltán (szerk., 1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Kvk. Magyar Minőség Társaság, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon történő részvétel kötelező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 21 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy kidolgozott kutatási program írásban történő beadása, továbbá 1 zárthelyi dolgozat megírása (a 13. oktatási héten) és 3 előírt félévközi feladat-kidolgozás elektronikus beadása minőségfejlesztési tárgykörből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a kutatásmódszertan és a minőségbiztosítás (ZH+3 feladat egyenkénti legalább elégséges eredményességű) tárgykörök összegzett eredményeinek átlaga alapján kerül meghatározásra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az évközi feladat-kidolgozások a szorgalmi időszak végéig pótolhatók. A zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy kutatási feladatbeadása és a ZH a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában pótolható. Az elégtelen évközi minőségfejlesztési feladat-beadások nem pótolhatók.


Frissítve: 2017-08-27