Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXKS11BNE
  A tantárgy neve: Szakoktatói kommunikáció és szociológia
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Sanda István Dániel, adjunktus, PhD
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel, Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a kommunikáció elméletébe. Prezentációk előkészítése. Kommunikációs gyakorlatok.2 EA + 3 GY + 0 L
  2.A tanári kommunikáció alapfogalmai. A tanári előadás, a magyarázat és megbeszélés mint kommunikáció, tanári kérdések. Prezentációk elemzése.2 EA + 3 GY + 0 L
  3.A vita és az érvelés, a pedagógiai értékelés és a kommunikáció. Disputa. A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában I. Prezentációk elemzése2 EA + 3 GY + 0 L
  4.Iskolai gyakorlat: Megismerkedés a középiskolával, az osztállyal, időbeosztás készítése.0 EA + 3 Gy + 2 L
  5.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában II. A nem verbális kommunikáció jellegzetességei a tanári munkában III. Prezentációk elemzése.2 EA + 3 GY + 0 L
  6.Óralátogatás középiskolai osztályfőnöki órákon. Az órák szenzitív tanításelemzése.0 EA + 0 Gy + 5 L
  7.A tanári kommunikáció hatékonyságát meghatározó tényezők. A tanári és a tanulói kommunikáció kapcsolata. Befolyásolás a kommunikáció által. Prezentációk elemzése.2 EA + 3 GY + 0 L
  8.A szakoktatójelölt által tartott osztályfőnöki óra csoportos megfigyelése és szenzitív tanításelemzése.0 EA + 0 Gy + 5 L
  9.A kommunikáció jellemzői az egyes kommunikációs színtereken. A vizuális kommunikáció és a szemléltetés sajátosságai. Változások a tanár-diák kommunikációban a technikai fejlődés hatására. Prezentációk elemzése.2 EA + 3 GY + 0 L
  10.A szakoktatójelölt által tartott osztályfőnöki óra csoportos megfigyelése és szenzitív tanításelemzése.0 EA + 0 Gy + 5 L
  11.Részvétel egy középiskolai osztály tanórán kívüli foglalkozásán.0 EA + 0 Gy + 5 L
  12.Részvétel egy középiskolai osztály tanórán kívüli foglalkozásának előkészítésében és lebonyolításában.0 EA + 1 Gy + 4 L
  13.Zárhelyi dolgozat megírása. A közösségi pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak összegzése.1 EA + 2 GY + 2 L
  14.A ZH dolgozat és az írásbeli beszámoló megbeszélése, a félév értékelése.1 EA + 4 GY + 0 L
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó Katalin - Sanda István Dániel (2016): Tanári kommunikáció. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123 1. Letölthető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/adatok.html
  2. Rosengren, Karl, Erik (2008): Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest
  3. Hamp Gábor - Horányi Özséb (2006): Társadalmi Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest.
  4. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése – szenzitív (mikro)tanítás – elemzés Letölthető: http://tmpkteki.uni-obuda.hu/konferencia/sites/default/files/sitesfiles/suplicz_sandor.pdf
  5. Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Aronson, E. (1992): A társas lény. Közgazdasági Kiadó, Budapest.
  2. Katona András (2003, szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, ELTE, Budapest.
  3. Bärnkopf Zsolt (2002): A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest.
  4. Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon, gyakorlatokon és a laborgyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom (3x1 óra előadás és 3x2 óra gyakorlat és 3x2 óra labor)

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 13. oktatási hét előadásán megírt zárthelyi dolgozat, valamint a gyakorlatokon megadott feladatok határidőre történő elvégzése.
   A laborgyakorlatok során a részvétel középiskolai tanár által tartott osztályfőnöki órákon. Egy osztályfónöki óra megtartása. Részvétel csoporttársak által tartott osztályfőnöki órákon és azok csoportos elemzésén. A hallgatónak részt kell vennie a középiskolában legalább két tanórán kívüli foglalkozáson, melyek közül az egyik előkészítésében, szervezésében tevékenyen részt vállal.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az előadás anyagából megírt zárthelyi dolgozatra és a kommunikációs gyakorlati feladatokra, illetve a közösségi pedagógiai gyakorlatról beadott írásbeli beszámolóra kapott érdemjegyek átlaga.
   A laborgyakorlatokhoz (közösségi pedagógiai gyakorlathoz) kapcsolódó beszámolónak tartalmaznia kell a saját osztályfőnöki óra vázlatát, melyet a foglalkozás előtt be kell mutatni a középiskolai és egyetemi vezetőtanárnak is és az óra megtartása után módosítható/javítható. Három más által tartott osztályfőnöki óráról készített óralátogatási jegyzőkönyvet. A tanóránkívüli foglalkozás előkészízésének tervét, dokumentumait és a középiskolában szerzett élmények mindegyikére kiterjedő 6-8 ezer karakteres önreflexiót. Mindhárom eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok párhuzamos csoportfoglalkozásán pótolhatók, ha van ilyen csoport. A sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a félév utolsó előadásán, a 14. héten pótolható.
   Az osztályfőnöki óra megtartása és a tanórán kívüli foglalkozás látogatása különösen indokolt esetben a középiskolával és az egyetemi vezetőtanárral egyeztett külön időpontban pótolható/teljesíthető.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség. A laborgyakorlatokhoz kapcsolódó beszámoló beadását legkésőbb a vizsgaidőszak 5. napjáig pótolhatja a hallgató.


Frissítve: 2017-06-20