Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXKS11ENK
  A tantárgy neve: Könnyűipari szakmacsoportos ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Paukó Andrea
  Oktató(k) neve: Orcsik Gézáné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Kerettanterv használata a szaktanári munkában. A tantervi program feldolgozásának megtervezése.EA+GY
  2.A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő tantárgyak, szaktárgyak főbb tartalmi elemei, a tanításukra való felkészülést megalapozó ismeretek sajátosságai.EA+GY
  3.A divat fogalma és működési mechanizmusa. Tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása, tématervek kidolgozása.EA+GY
  4.A könnyűiparban használatos anyagismereti alapfogalmak. Tanóratervezés.EA+GY
  5.A könnyűiparban használatos alapanyagok általános jellemzője. A kapcsolódó fogalmak, fogalomrendszerek, összefüggések megtanítása.EA+GY
  6.A könnyűiparban használatos nyersanyagok fajtái, jellemzői, feldolgozásuk, tulajdonságaik. Tanári és tanulói kísérletek tervezése, induktív tananyagfeldolgozási stratégia.EA+GY
  7.Könnyűipari gyártástechnológiák. Deduktív tanyagfeldolgozási stratégia alkalmazása.EA+GY
  8.Fonal és laptermékek. Mérési feladatok, utasítások kidolgozása. Önálló tanulói kísérletek anyagismeret témában.EA+GY
  9.Mérési gyakorlatok előkészítése, vezetése és értékelése. Mérési útmutatók, jegyzőkönyv minták kidolgozása.EA+GY
  10.Könnyűipari anyagok vízhatással kapcsolatos viselkedése és annak vizsgálati módszerei.A tanulók tanulmányi teljesítmények mérése.EA+GY
  11.Csoportos és egyéni tanulói munkaformák változatos alkalmazása. A szemléletes oktatás megtervezése.EA+GY
  12.Könnyűipari termékek szilárdsági tulajdonság mérésének megtervezése, gyakorlati foglalkozások előkészítése.EA+GY
  13.Húzó, nyomó, hajlító igénybevétel, szimulációs módszerek használata. Laboratóriumi mérések megvalósítása.EA+GY
  14.Konzultáció, tapasztalatok, következtetések.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szakmódszertan - könnyűipari szakirány
   Orcsik Gézáné (2014) Óbudai Egyetem
  2. Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest,2003.
  3. Tudásszint-mérés http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_k... Letöltés dátuma:2015.03.13
  4. Simon Béláné: Mérnökpedagógiai eljárások az Anyag-és gyártásismeret tanítás tanulásához, BMF BGK 3000, Budapest, 2002
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyimesi János (1968) - Textilanyagok fizikai vizsgálata; Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Anyagszerkezettan című elektronikus tankönyv (Koczor Z.-Gregász T.-Pataki M.-Orcsik M.) Letölthető: Moodle -https://elearning.uni-obuda.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások összóraszáma maximum 21 óra lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi dolgozat legalább eredményes megírása a 10. héten. 4 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a félév 13. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi és a feladatmegoldások egyenként legalább elégséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása az 5 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni. A házi feladatot pótolni az utolsó foglalkozásig lehet. A zárthelyi pótlása az utolsó foglalkozáson történik.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására egy alkalommal van lehetőség, a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában.


Frissítve: 2018-07-10