Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXMS11MNE
  A tantárgy neve: Műszaki szakmacsoportos szakmai ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: műszaki-gazdasági
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Paukó Andrea
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István, Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A szakképzés rendszere.EA+GY
  2.Az Országos Képzési Jegyzék. A szakiránynak megfelelő szakterületi és szakmacsoportos képzések rendszere, sajátosságai. Szakmai és vizsgakövetelmények.EA+GY
  3.Kerettantervi ismeretek. A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai követelménymoduljaihoz tartozó tantárgyak és témakörök.EA+GY
  4.Információtechnológiai alapismeretek: munka- és környezetvédelmi alapismeretek; bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret; az információtechnológia biztonság alapjai.EA+GY
  5.Infokommunikációs eszközök: az IKT eszközök és a hatékony munkavégzés; az IKT eszközök fajtái; infokommunikációs eszközök alkalmazása; információs felületek, tudásbázisok.EA+GY
  6.Gazdasági ismeretek: mikrogazdasági alapok; a fogyasztói magatartás és a kereslet; a vállalat termelői magatartása és a kínálat; a vállalkozások alapítása, működése.EA+GY
  7.Gazdasági ismeretek: a gazdasági élet szereplői, az állam feladatai; a nemzetgazdaság ágazati rendszere; marketing ismeretek.EA+GY
  8.Vállalati információs rendszerek: információ rendszer (IR) fogalma, csoportosítása; az integrált vállalati információ rendszerek jellemzői; SAP.EA+GY
  9.Foglalkoztatás: munkajogi alapismeretek; munkaviszony létesítése; álláskeresés; munkanélküliség.EA+GY
  10.Projektmenedzsment: alapfogalmak; a csapatmunka.EA+GY
  11.Projektmenedzsment: a projekt elemzés és tervezés módszertana.EA+GY
  12.Projektmenedzsment: a a projektdefiniálás, a projekttervezés és a projektirányítás (végrehajtás) dokumentumai.EA+GY
  13.Zárhelyi dolgozatEA+GY
  14.A félév értékelése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben. Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-1-2.
  2. Simonics István (2015): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/adatok.html
  3. Holik Ildikó (2016): Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana. Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-5-0.
  4. Holik Ildikó (2014): Szakmódszertan – Műszaki-gazdasági szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-muszaki-gazdasagi_szakirany/adatok.html
  5. Voleszák Zoltán (2010): Gazdasági alapismeretek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, ISBN 978-963-16601-4-2.
  6. Kovács Imre (2011): Integrált vállalatirányítási rendszerek. Szent István Egyetem, Gödöllő.
  7. Garaj Erika (2012): Projektmenedzsment. EDUTUS, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. B. Virághalmy Lea (2002): Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben. BMF, Budapest.
  2. Hetyei József (szerk.) (2009): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computer Books, Budapest, ISBN 978-963-61835-8-5.
  3. Projektmenedzsment útmutató - PMBOK Guide. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-05840-1-2.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom, összesen 15 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók projektmunkát készítenek csapatmunkában az oktatókkal egyeztetett témából, meghatározott szempontrendszer alapján, amelyet a félév során, előre egyeztetett időpontban bemutatnak. A 13. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a félév során feldolgozott ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a projektmunkára, valamint a zárthelyi dolgozatra kapott jegyek átlaga (kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő). Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen projektmunka csak a szorgalmi időszakban javítható. Az elégtelenre értékelt vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a félév utolsó óráján, a 14. héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával.


Frissítve: 2018-07-10