Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXNT11BNE
  A tantárgy neve: Neveléstan
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 3 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A nevelés alapfogalmai és értelmezésük. Az alapfogalmak kapcsolatrendszere. A növendék- és kapcsolatközpontú szemlélet alapjai. A nevelés céljai és folyamata. A társadalom szerepe a nevelés céljainak meghatározásában.EA
  2.A nevelés hatásrendszere, módszerei. Az indirekt és direkt hatásrendszerek elemzése. A jutalmazás és büntetés hatékony alkalmazása.EA és GY
  3.A nevelés társas közege/1. A pedagógus. A nevelő személyével kapcsolatos elvárások. A nevelő és a nevelt közötti kölcsönhatások.EA és GY
  4.A nevelés társas közege/2. Diákok, diákcsoportok megismerése gyakorlati/műhely foglalkozások közben. A nevelést meghatározó egyéni és csoportjellemzők.EA és GY
  5.A nevelés színterei: A családi nevelés. A család szerepe az egyén fejlődésében, szocializációjában és munkára nevelésben. Az iskolai nevelés különös tekintettel a tanműhelyben, a gyakorlati munkavégzés során adódó speciális lehetőségekre. A társas közegben rejlő nevelő hatások. A családi és iskolai nevelés kapcsolata. A szülőkkel való kapcsolattartás.
  Együttműködés a tanuló nevelésében résztvevő kollégákkal.
  EA és GY
  6.A nevelés tervezésének folyamata. A nevelési célok gyakorlati foglalkozásokon megvalósítható feladatokra bontása.EA és GY
  7.Osztályfőnöki órák tervezése. Az osztályfőnök feladatai. Az osztályfőnöki órák funkciója, tartalma, ajánlott módszerek. A tervezés eszközei, tartalmi és módszertani elemek összehangolása.EA és GY
  8.A nevelés tanórán kívüli (gyárlátogatáson, szakkiállításon, szakmai versenyek, stb.) és szakórai lehetőségei.EA és GY
  9.EA és GY
  10.Konfliktusok és nevelés/1. Fegyelmezetlenség okai, megjelenési formái. Fegyelem a tanműhelyben, gépek-berendezések környezetében, munkavégzés közben.
  Hatásos és hatástalan fegyelmezési eljárások elemzése.
  EA és GY
  11.Konfliktusok és nevelés/2. A nehezen nevelhető diákok felismerése, fejlődésének támogatása a gyakorlati foglalkozásokon.EA és GY
  12.Eltérő kulturális hátterű diákok együttnevelése/1. A befogadás és kirekesztés pszichológiai magyarázatai.A másokról való gondolkodás formái, lehetőségei: szemléletek és önismeret. Kultúrák közötti párbeszéd kialakítása közös munkatevékenység során.EA és GY
  13.Eltérő kulturális hátterű diákok együttnevelése/2. Jó gyakorlatok nemzetközi és hazai példái. Kultúrák közötti párbeszéd kialakítása közös munkatevékenység során.EA és GY
  14.ZH , a félév zárása, összegzés, visszatekintés,a tárgyalt tematika felidézése, tanulságainak megbeszélése.EA és GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan.Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-1-3, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/adatok.html
  2. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  3. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
  5. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bronson, Po - Merryman, Ashley (2014): Amit rosszul tudtunk a gyerekekről. Kulcslyuk Kiadó
  2. Bordács Margit - Lázár Péter (2002): Kedveskönyv. Dinasztia Kiadó
  3. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való jelenlét kötelező és az aktív részvétel elvárt. A hiányzások mértéke legfeljebb két alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során egy zárthelyi megírására kerül sor (a 14. héten), mely akkor sikeres, ha az elérhető pontszám legalább 55%-át megszerezte a hallgató.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a gyakorlatokon kijelölt feladatok teljesítése és a ZH legalább elégséges szinten (55%) való teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására amennyiben van, akkor párhuzamos csoport foglalkozásán van lehetőség. Az elmulasztott írásbeli feladatok pótolhatók legkésőbb a 14. szorgalmi hét keddjén.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése.
   A szóbeli vizsgán a hallgató egy nevelési problémát értelmez, melyhez reális megoldási javaslatot dolgoz ki a tanult szemléleti elemek és módszerek beépítésével. A hallgatónak indokolnia kell, milyen pedagógiai-pszichológiai törvényszerűségekre alapozva reméli megoldási javaslata sikerét.
   A végleges vizsgajegy a ZH és a szóbeli vizsga osztályzatának átlaga. Kétes esetben a foglalkozásokon elvégzett gyakorlati feladatok színvonala befolyásolja a fel- vagy lefelé kerekítést.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak ötödik munkanapjáig pótolhatók az aláírás megserzéséhez szükséges írásbeli feladatok és zárthelyi. (Hiányzások pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.)


Frissítve: 2017-06-19