Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXNT11SLE
  A tantárgy neve: Speciális nevelési területek
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Dr. Csillei Béla

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az eltérő fejlődésű és szociokulturálisan vagy egyéb kulturális okokból hátrányos helyzetű tanulók, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók sajátos problémái.
  Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. A fejlesztés tanórán és tanórán kívül. Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer bemutatása és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe.
  EA
  2.A képességek vizsgálata különleges egyének esetében. A különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége. A profilvizsgálatok, a megfigyelés, a célzott megfigyelés, tesztelés és egyéb vizsgálati eljárások megismerése. A verbalitás és az olvasás fejlesztése. A diszgráfia és a diszlexia, az olvasási zavar vagy gyengeség esetén alkalmazható tanítási és tanulási módszerek megismerése. Az írás-, helyesírás-, fogalmazás-segítés gyakorlása a speciális nevelési igényű diákok tanulásában. A digitális korszak és kapcsolódó eszközeinek, a közösségi hálónak hatékony felhasználása, a szövegszerkesztő használat helye és módja a helyesírás fejlesztésében. A digitális korra jellemző sokféleség kezelése az osztályteremben. Az önszabályozó tanulás a 21. századi technika használatával.EA
  3.Matematika és számolás különbsége. A számolási zavarok, a diszkalkulia kezelése. A matematika tanítása speciális nevelési igények esetén
  A kontroll zavarok a mindennapi tanításban. A figyelem, hiperaktivitás (ADHD) és impulzus kontroll zavarának elkülönítése és a tanórai kezelése.
  A sajátos nevelési igény SNI, és beilleszkedési, tanulási zavar BTMN kapcsolata a tehetséggel, az erős oldal és gyenge oldal szerepe a fejlődésben. A környezeti tényezők, kultúra, iskola, család és társak szerepe.

  Összefoglaló záródolgozat.
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2012) Diszlexia a digitális korszakban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
  2. Kőpatakiné Mészáros Márta (szerk.): Adaptációs Kézikönyv, Sulinova, Budapest, 2008
  3. Tóth László Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése Debreceni Egyetemi Kiadó 2015
  4. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2010) Diszlexiás tanulókról - felsőfokon. MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest.
  2. Csillei Béla: A hátrányos helyzetű cigány fiatalok esélyei a szakképzésben. Ciganológia – Romológia. Szerk.: Forray R. Katalin. Dialog Campus Kiadó, Bp-Pécs.2000. 301-314.l. Javított, átdolgozott tanulmány. academia.edu
  3. Kulcsár Mihályné: Hiperaktivitás http://tanulasinehezsegek.hu/cikk/
  4. Soós Jánosné (9. fejezet) - Az egyéni fejlesztési terv, In. Adaptációs kézikönyv - Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak, Educatio, Budapest, 2008.
  5. Gaál Éva: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest, 2000. 429-459.
  6. Csillei Béla Egy értékvizsgálat tanulságai/Lessons of the Value Assessment/ (2013) Economica, 2013. 2. sz. 47-56. p.
  7. Csillei Béla Szándék és valóság. Roma fiatalok a felsőoktatásban. /Intention and Reality, Young Romani People in Higher Education/ (2012) Economica, 2012, Különszám. 5-13.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való részvétel kötelező.
   A hiányzás maximálisan 1 alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egyéni fejlesztési terv házi feladat kidolgozása, és elektronikus levélben történő eljuttatása az oktatónak, az utolsó találkozás előtti héten. Zárthelyi dolgozat írása az utolsó órán.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás feltétele a konzultációkon való aktív részvétel, és az értékelhető egyéni fejlesztési terv házi feladat beadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot pótolni csak a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. A vizsgajegy megállapítása az írásbeli dolgozat és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. A teljesített részjegyeknek el kell érni az elégséges szintet ahhoz, hogy a hallgató vizsgajegyet kaphasson.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A vizsgajegy megállapítása a zárthelyi és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor a zárthelyi dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet ahhoz, hogy a hallgató megajánlott vizsgajegyet kaphasson. Az oktató a hallgatónak az így megállapított érdemjegye alapján ajánlhat meg vizsgajegyet, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-09-18