Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXNT12MLE
  A tantárgy neve: Neveléstan
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya, Dr. Füzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A nevelés alapfogalmai és értelmezésük. Az alapfogalmak kapcsolatrendszere. A növendék- és kapcsolatközpontú szemlélet alapjai.
  A nevelés céljai és folyamata. A társadalom szerepe a nevelés céljainak meghatározásában. Az értékelsajátítás folyamata.
  A nevelés hatásrendszere, módszerei. Az indirekt és direkt hatásrendszerek elemzése. A jutalmazás és büntetés hatékony alkalmazása.
  EA
  2.A nevelés társas közege. A pedagógus. A nevelő személyével kapcsolatos elvárások. A nevelő és a nevelt közötti kölcsönhatások. Az érzelmek szerepe a nevelésben.
  Diákok, diákcsoportok megismerése. A nevelést meghatározó egyéni és csoportjellemzők.
  EA és GY
  3.A nevelés színterei.
  A családi nevelés. A család szerepe az egyén fejlődésében és szocializációjában. A család funkciói, feladatai.
  Az iskolai nevelés. A társas közegben rejlő nevelő hatások. Csoportfejlődés és közösségfejlesztés.
  A családi és iskolai nevelés kapcsolata. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés.
  EA és GY
  4.A nevelés tervezésének folyamata. Az iskolai nevelés tervezését szabályozó dokumentumok. A nevelési célok tanórákon megvalósítható feladatokra bontása.
  Osztályfőnöki órák tervezése. Az osztályfőnök feladatai. Az osztályfőnöki órák funkciója, tartalma, ajánlott módszerek.
  A nevelés tanórán kívüli és szakórai lehetőségei.
  EA és GY
  5.Konfliktusok és nevelés.
  Fegyelmezetlenség okai, megjelenési formái. A fegyelem fenntartásának nevelési célja. Hatásos és hatástalan fegyelmezési eljárások elemzése.
  Nehezen nevelhető gyerekek és fialatok felismerése, fejlődésének támogatása, beilleszkedésének segítése.
  EA és GY
  6.Eltérő kulturális hátterű diákok együttnevelése. A befogadás és kirekesztés pszichológiai magyarázatai. Kultúrák közötti párbeszéd, közös értékek megteremtése a tanteremben.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan.Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-1-3
  2. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  3. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
  5. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bronson, Po - Merryman, Ashley (2014): Amit rosszul tudtunk a gyerekekről. Kulcslyuk Kiadó
  2. Bordács Margit - Lázár Péter (2002): Kedveskönyv. Dinasztia Kiadó
  3. Csíkszentmihályi M. – Rathunde, K. – Whalen, S. (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való jelenlét kötelező és az aktív részvétel elvárt. A hiányzások mértéke legfeljebb két alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való jelenlét és aktív részvétel, valamint a gyakorlati feladatok teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására amennyiben van, akkor párhuzamos csoport foglalkozásán van lehetőség. Az elmulasztott gyakorlati feladatok pótolhatók legkésőbb az utolsó konzultációig.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. Az írásbeli vizsga a tantárgy foglalkozásain és a szakirodalmak önálló feldolgozásával elsajátított ismereteket ellenőrzi. Sikeres teljesítéséhez az elérhető pontszám legalább 55%-a szükséges.
   A szóbeli vizsgán a hallgató egy nevelési problémát értelmez, melyhez reális megoldási javaslatot dolgoz ki a tanult szemléleti elemek és módszerek beépítésével. A hallgatónak indokolnia kell, milyen pedagógiai-pszichológiai törvényszerűségekre alapozva reméli megoldási javaslata sikerét.
   A végleges vizsgajegy az írásbeli és szóbeli osztályzat átlagából alakul ki.Kétes esetben a foglalkozásokon elvégzett gyakorlati feladatok színvonalát vesszük figyelembe.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-08-27