Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXNT12MNE
  A tantárgy neve: Neveléstan
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 3 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya, Dr. Füzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A nevelés alapfogalmai és értelmezésük. Az alapfogalmak kapcsolatrendszere. A növendék- és kapcsolatközpontú szemlélet alapjai.EA és GY
  2.A nevelés céljai és folyamata. A társadalom szerepe a nevelés céljainak meghatározásában. Az értékelsajátítás folyamata.EA és GY
  3.A nevelés hatásrendszere, módszerei. Az indirekt és direkt hatásrendszerek elemzése. A jutalmazás és büntetés hatékony alkalmazása.EA és GY
  4.A nevelés társas közege/1. A pedagógus. A nevelő személyével kapcsolatos elvárások. A nevelő és a nevelt közötti kölcsönhatások. Az érzelmek szerepe a nevelésben.EA és GY
  5.A nevelés társas közege/2. Diákok, diákcsoportok megismerése. A nevelést meghatározó egyéni és csoportjellemzők.EA és GY
  6.A nevelés színterei/1. A családi nevelés. A család szerepe az egyén fejlődésében és szocializációjában. A család funkciói, feladatai.EA és GY
  7.A nevelés színterei/2. Az iskolai nevelés. A társas közegben rejlő nevelő hatások. Csoportfejlődés és közösségfejlesztés.EA és GY
  8.A nevelés színterei/3. A családi és iskolai nevelés kapcsolata. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés.EA és GY
  9.A nevelés tervezésének folyamata. Az iskolai nevelés tervezését szabályozó dokumentumok. A nevelési célok tanórákon megvalósítható feladatokra bontása.EA és GY
  10.Osztályfőnöki órák tervezése. Az osztályfőnök feladatai. Az osztályfőnöki órák funkciója, tartalma, ajánlott módszerek.EA és GY
  11.A nevelés tanórán kívüli és szakórai lehetőségei.EA és GY
  12.Konfliktusok és nevelés/1. Fegyelmezetlenség okai, megjelenési formái. A fegyelem fenntartásának nevelési célja. Hatásos és hatástalan fegyelmezési eljárások elemzése.EA és GY
  13.Konfliktusok és nevelés/2. Nehezen nevelhető gyerekek és fialatok. A nehezen nevelhető diákok felismerése, fejlődésének támogatása, beilleszkedésének segítése.EA és GY
  14.ZH
  Eltérő kulturális hátterű diákok együttnevelése. A befogadás és kirekesztés pszichológiai magyarázatai. Kultúrák közötti párbeszéd, közös értékek megteremtése a tanteremben.
  EA és GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan.Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-1-3
  2. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  3. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
  5. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bronson, Po - Merryman, Ashley (2014): Amit rosszul tudtunk a gyerekekről. Kulcslyuk Kiadó
  2. Bordács Margit - Lázár Péter (2002): Kedveskönyv. Dinasztia Kiadó
  3. Csíkszentmihályi M. – Rathunde, K. – Whalen, S. (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való jelenlét kötelező és az aktív részvétel elvárt. A hiányzás legfeljebb 3 alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során egy zárthelyi megírására kerül sor (a 14. héten), mely akkor sikeres, ha az elérhető pontszám legalább 55%-át megszerezte a hallgató.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a gyakorlatokon kijelölt feladatok teljesítése és a ZH legalább elégséges szinten (55%) való teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlására amennyiben van, akkor párhuzamos csoport foglalkozásán van lehetőség. Az elmulasztott írásbeli feladatok pótolhatók legkésőbb a 14. szorgalmi hét keddjén.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése.
   A szóbeli vizsgán a hallgató egy nevelési problémát értelmez, melyhez reális megoldási javaslatot dolgoz ki a tanult szemléleti elemek és módszerek beépítésével. A hallgatónak indokolnia kell, milyen pedagógiai-pszichológiai törvényszerűségekre alapozva reméli megoldási javaslata sikerét.
   A végleges vizsgajegy a ZH és a szóbeli vizsga osztályzatának átlaga. Kétes esetben a foglalkozásokon elvégzett gyakorlati feladatok színvonala befolyásolja a fel- vagy lefelé kerekítést.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak ötödik munkanapjáig pótolhatók az aláírás megserzéséhez szükséges írásbeli feladatok és zárthelyi. (Hiányzások pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.)


Frissítve: 2017-08-27