Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXOG11MNE
  A tantárgy neve: Összefüggő iskolai gyakorlat I.
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 16 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 23
  Tantárgyfelelős neve: Zabóné Dr. Varga Irén
  Oktató(k) neve: Prof. Dr. Tóth Péter, Dr. Simonics István, Dr. Ősz Rita, Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hallgatók felkészítése a gyakorlóiskolai munkára, szabályok és munkamódszerek megismerése. A tantárgyi követelmények megbeszélése.
  A tanórák értékelési szempontjainak áttekintése.
  Bemutató órák közös értékelése.
  L
  2.Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  3.Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  4.Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  5.Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  6.1. Vizsgatanítás.
  Az óra értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár vagy az egyetemi vezető tanár irányításával.
  L
  7.Nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  8.Nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  9.Nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  10.Nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  11.Nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási vagy felnőttképzési intézményben. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  12.2. Vizsgatanítás.
  Az óra értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár vagy az egyetemi vezető tanár irányításával.
  L
  13.Portfólió beadása.L
  14.A félévi munka értékelése.
  Pótlási lehetőség.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter (2006): Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, p27
  2. Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, Budapest
  3. Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfolió. ELTE BTK Neveléstudományi tanszék, Budapest, ISBN 963 950 047 X
  4. Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, harmadik kiadás) (2016), Oktatási Hivatal (Elektronikus elérhetőség: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv_eloszo.pdf
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio 2009/3 pp. 371–378.
  2. Pedagógusképzés „a magyar bolognai rendszerben” A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai 2003 – 2010. Szerkesztette: Hunyady György ELTE Eötvös Kiadó, ISBN 978 963 312 019 4 p640 (Elektronikus elérhetőség: http://keszei.chem.elte.hu/Bologna/MaPedBoHunyady.pdf
  3. Kapcsolódó jogszabályok: letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból: http://www.njt.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon és a gyakorlóiskolai foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások max. száma egy foglalkozás.
   Emellett figyelembe kell venni a gyakorlóiskolai szabályzatokat és házirendeket is.
   Ha a hallgató a tantárgyi követelményeket nem a gyakorlóiskolában kívánja teljesíteni, akkor kérelmet kell benyújtania a TMPK oktatási főigazgató-helyettesének címezve, melyhez mellékelni kell a fogadó intézmény nyilatkozatát is (formanyomtatványok letölthetők a www.tmpk.uni-obuda.hu címről).
   A kérelem benyújtása a megelőző félév vizsgaidőszakának első hete, elbírálásának határideje a vizsgaidőszak második hete.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során két vizsgatanítás megtartása.
   Időbeli ütemezés: kb. 6. oktatási hét; kb. 12. oktatási hét.
   Ezek pontos időpontját min. 2 héttel korábban az egyetemi vezetőtanárral is egyeztetni kell!
   A portfoliót legkésőbb a 13. héten be kell adni!

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A félév során a hallgatók összefüggő nevelési-oktatási gyakorlaton vesznek részt.
   A hallgatók feladatai a félév során:
   8 óra hospitálás a vezetőtanár óráin (igazolás külön lapon), 4 látogatott óráról jegyzőkönyvet is be kell adni,
   minimum heti 2 szakirányú szakmai alapozó, ill. szakmai tanóra (egy teljes féléven keresztül) megtartása (igazolás külön lapon),
   a tematikus terv alapján óra és foglalkozásterv készítése 10 megtartott óráról,
   a tanulói aktivitás dokumentumai (dolgozatok, órai feladatok, házi feladatok) közül min. 6 db beadása (legjobb, közepes, leggyengébb) és ezek értelmezése, értékelése,
   a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott ellenőrzések és értékelések terve, és dokumentálása (min. 5 oldal terjedelemben),
   igazolt részvétel két iskolai rendezvényen (értekezlet, szülői értekezlet, szülői fogadóóra, szakmai, ill. kulturális rendezvény), melyekről min. 2-2 oldalas összefoglalót kell készíteni,
   az osztályban végzett dokumentált és kiértékelt pedagógiai felmérés/vizsgálat/kutatás az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan (min. 6 oldal terjedelem, ábrákkal szemléltetve),
   a félévi oktató- és nevelőmunka önértékelése, a pedagógiai és módszertani tapasztalatok összegzése (min. 4 oldal terjedelemben),
   két vizsgatanítás megtartása, értékelése, dokumentálása; az egyetemi vezetőtanár és a gyakorlóiskolai mentortanár szöveges értékelése.
   A teljesítésigazolásokhoz külön nyomtatvány tölthető le a www.tmpk.uni-obuda.hu honlapról.
   A portfolió elkészítését a kötelező, ill. az ajánlott irodalmak segítik.
   A portfolió lehetséges formai követelményei:
   1) Keményfedelű gyűrűs dossziéban összefűzve (kb. 45 oldal) és CD/DVD változatban is beadva.
   2) A TMPK elektronikus portfólió rendszerébe és CD/DVD változatban is beadva.
   Az évközi jegy kialakításának módja: a portfólió, a vizsgatanítások, a gyakorlóiskolai mentortanár érdemjegyeinek kerekített átlaga. Egyik komponens sem lehet elégtelen.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az egyetemi vezetőtanárnak kell leadni, ugyanakkor a gyakorlóiskolai mentortanárnak is be kell mutatni. A hiányzást a gyakorlóiskolának előzetesen jelezni kell. Az ismételt vizsgatanítást a szorgalmi időszakban teljesíteni kell!
   A portfóliót pótolni a 14. hétig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az el nem fogadott portfólió a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható. Az évközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: 2018-07-10