Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPF11MNE
  A tantárgy neve: Portfólió
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
 3. Kötelező irodalom

  1. Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfolió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2009. 168 p. ISBN: 9789636931209.
  2. Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. 84 p. ISBN: 9639500615.
  3. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 550 p. ISBN: 9789631952964.
  4. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 640 p. ISBN: 9789633896723.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 1998. 247 p. ISBN 963 832 324 8.
  2. Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006, 27 p.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A portfóliót a 13. héten kell leadni az egyetemi vezetőtanárnak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A portfólió a Közösségi pedagógiai gyakorlathoz, a Szakmódszertani iskolai gyakorlathoz és az Összefüggő iskolai gyakorlat(ok)hoz kapcsolódó dokumentumok válogatását, a dokumentumokhoz kapcsolódó reflexiókat és a tanárjelölt összegző önreflexióját tartalmazza. Megjelennek benne az iskolai gyakorlatok során szerzett tapasztalatai, a fejlődési útja, valamint a szakmai fejlődés lehetőségei.
   A portfólió elemei:
   - Bevezető: a tanárjelölt bemutatkozása, pedagógiai hitvallása, a portfólió célja és felépítése.
   - A Közösségi pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása 1-2 oldalban az alábbi szempontok alapján: - hogyan járult hozzá a gyakorlat a szakmai fejlődéséhez, mi az, ami erősítette a munkájában, - mi az, amin a szerzett tapasztalatok alapján változtatna a pedagógiai munkájában.
   - 4 hospitálási napló: a hallgató válasszon ki 4 pozitív vagy negatív szempontból emlékezetes tanórát, amelyeket megtekintett a Szakmódszertani iskolai gyakorlat és/vagy az Összefüggő iskolai gyakorlat(ok) során, és elemezze, értékelje azokat – különösen abból a szempontból, hogy a megtekintett tanórák milyen hatást gyakoroltak a saját tanári szemléletére, módszereire.
   - 10 óravázlat: a hallgató az iskolai gyakorlatok első, középső és utolsó szakaszából is válasszon ki óravázlatokat, s az óravázlatokhoz kapcsolódóan értékelje, hogy milyen fejlődést tapasztalt az iskolai gyakorlatok során a tanórák tervezése, az alkalmazott módszerek, valamint a tanulók motiválása tekintetében.
   - Az önállóan készített taneszközök, tananyagok, szemléltető anyagok közül válasszon ki kettőt a hallgató, és mutassa be azok céljait, felépítését és alkalmazásuk tapasztalatait.
   - A tanárjelölt ellenőrzési-értékelési tevékenységének tapasztalatai (a diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés bemutatása), min. 4 oldal terjedelemben, példákkal alátámasztva. A tanárjelölt mellékletként csatolhat dolgozat kérdéssorokat, feladatlapokat, tanulói dolgozatokat, órai feladatokat, házi feladatokat.
   - 2 tanításon kívüli iskolai tevékenység (pl. értekezlet, szülői értekezlet, szülői fogadóóra, szakkör, iskolai szakmai nap) vagy iskolán kívüli tevékenység (pl. szakmai vetélkedő, pályaválasztási rendezvény, ill. kulturális rendezvény, kirándulás) bemutatása. A hallgató válassza ki és legalább 4 oldal terjedelemben mutassa be azokat a tevékenységeket, amelyek leginkább hozzájárultak a szakmai fejlődéséhez.
   - Az iskolai gyakorlatok során az osztályban végzett dokumentált és kiértékelt pedagógiai felmérés/vizsgálat/kutatás az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan (pl. a tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, digitális taneszközök alkalmazása, tanulásszervezési módszerek témakörében), min. 6 oldal terjedelemben.
   - A tanárjelöltről készített dokumentumok (pl. az egyetemi és a gyakorlóiskolai mentortanárok szöveges értékelése, a diákok visszajelzései).
   - Összegző önreflexió a gyakorlati képzés során elért eredményekről és fejlesztendő területekről, legalább 4 oldal terjedelemben. A tanárjelölt mutassa be az iskolai gyakorlatok során megélt fejlődési folyamatot, annak állomásait. Jelenjen meg az önreflexióban, hogy az iskolai gyakorlatokon végzett tevékenységek során milyen (pozitív és negatív) tapasztalatok hatottak fejlesztően a tanárjelöltre, hogyan építette be ezeket a tanári szemléletébe, tevékenységébe, honnan hová jutott el (pl. az önreflexió, a módszerek alkalmazása, a foglalkozások tervezése, a diákokkal és kollégákkal való együttműködés terén), milyen területen és módon tervezi tevékenysége fejlesztését a jövőben.
   A portfólió elkészítését a kötelező, ill. az ajánlott irodalmak segítik.
   A portfólió lehetséges formai követelményei:
   1) Keményfedelű gyűrűs dossziéban összefűzve és CD/DVD változatban is beadva.
   2) A TMPK elektronikus portfólió rendszerébe és CD/DVD változatban is beadva.
   A portfólió bemutatása a záróvizsga részét képezi.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A portfóliót pótolni térítési díj mentesen a 14. hétig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában a portfólió beadása pótolható.


Frissítve: 2017-08-29