Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPP11SLE
  A tantárgy neve: Pedagógiai-pszichológiai ismeretek
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 15 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Ladnai Attiláné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés, áttekintés, célok kiemelése. A félév zárásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése, egyeztetése. Csomópontok áttekintése.
  Az egyes tanegységek feldolgozásának célja horizonttágítás, reflektív-, kritikai-, kritikai-elemző-, értelmező- és feltáró attitűd fejlesztése, saját tapasztalatok felhasználásával.
  1. Pszichológiai irányzatok, fejlődéselméletek
  Célok, a hallgatók nézeteinek feltárása. Milyen a jó tanár? Értékrend.
  Az érett személyiség. A tanár személye. A személyiség, mint rendszer.
  Erkölcsi fejlődés. Erkölcsi alapértékek, kategóriák.
  A tanári szemlélet kulturális alapjai.
  EA
  2.2. Társas kapcsolatok, személyközi viszonyok
  A tudás fogalom tartalmi változása, annak szerepe a pedagógiai munkában.
  Tanórai jelenetek elemzése. A viselkedés és a kommunikáció üzenete. Érzelmi elfogadás, bizalom, hitelesség.
  Az érzelmek és a tanítás-nevelés hatékonysága, értéktulajdonítás.
  Az optimizmus és a pozitív gondolkodás szerepe a mindennapok során.
  EA
  3.3. Az iskola társas világa, megismerő folyamatok
  A hatékonyság és eredményesség, mint fogalmak értelmezése a szakirányú továbbképzés kontextusában.
  Az érzékelés, észlelés, döntés. Figyelem, intuíció, érzelmek és attitűdök döntést befolyásoló hatása, Ellis modellje. Méltányosság kérdésköre.
  A változás, és annak akadályai. Az elhárító mechanizmusok, saját konstrukciók merevsége, ezek lehetséges hatásai.
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. N. Kollár K., Szabó É. (2004): Pszichológia pedagógusoknak http://elte.pene.hu/1.felev/Csaladi%20szocializacio%20es%20fejlodespszichologia/pszichologia_pedagogusoknak_2004.pdf
  2. ZIMBARDO P. és mtsai (2017): Pszichológia mindenkinek 1-4.
  3. FALUS I. (2012): Mit várunk a tanártól? Új készségek, kompetenciák? In: B. Tier Noémi (szerk.) Alma a fán. Fókuszban a tanulás támogatása. Interjúkötet. Tempus Közalapítvány
  4. RÉTHY E., Vámos Á. (2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. ELTE PPK NTI Budapest.
  5. RÉTHY E. (2003): Motiváció, Tanulás, Tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  6. GOLEMAN, D. (2008): Érzelmi intelligencia. Háttér kiadó, Budapest.
  7. FŰZI B. (2012): A tanári munka sikeressége a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
  8. HOLECZ A., MOLNÁR Sz. (2014): Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. Iskolakultúra. 2014/10. p.3-13
  9. LANNERT J., NAGY M. (szerk.) (2006): Eredményes iskola. OFI Budapest.
  10. OLÁH A. (szerk.) (2012): A pozitív pszichológia világa. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. SELIGMAN, M. E. P. (2012): Az optimista gyermek. Akadémiai kiadó, Budapest.
  2. Carol S. Dweck (2015): A Szemléletváltás - A siker új pszichológiája
  3. Ellis: http://www.abcterapia.hu/blog/item/17-az-abc-modell-es-albert-ellis
  4. Varga Aranka (szerk.) (2015) A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 1 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az utolsó előadáson zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Aktív és konstruktív részvétel az előadásokon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A legaláb közepesre megírt zárthelyi dolgozat esetében megajánlott jegy adható, amit a hallgató nem köteles elfogadni..

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-09-18