Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS11BLE
  A tantárgy neve: Pszichológia
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 20 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Nézőpontok a pszichológiában. A modern pszichológiai irányzatok, és hozzájárulásuk a tanári/oktatói szerep értelmezéséhez. A személyiség fogalma. A gyermek és serdülőkor fejlődési sajátosságai. Szocializáció, családi hatások, az énkép és identitás kialakulása. Az érett személyiség, önismeret.EA
  2.Tanulás és emlékezés. Tanulási stílusok és módszerek. Az érzelmek hatása a tanulásra. Motiváció, külső és belső motívumok. Teljesítménymotiváció. Egyén és csoport. A csoportjelenségek és a vezetési stílus neveléslélektani vonatkozásai.EA
  3.A tanári szerep értelmezése, a tanárral/oktatóval szembeni elvárások. A tanárkutatások eredményei. A tanári minőség pszichés háttere. A tanár-diák kapcsolat jellege és hatása a tanulmányi eredményekre, a morális tanári viselkedés.EA
  4.A pedagógus mint személyiségfejlesztő. Fegyelmezés, iskolai értékelés. A tanulási motiváció forrásai és növelésének lehetőségei. A lemorzsolódás és iskolai kudarcok okai a szakképzésben. A problémás tanuló, a problémás viselkedés háttere.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Tordai Zita (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés I., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  2. Tordai Zita (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés I. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/adatok.html
  3. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  4. Suplicz Sándor (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés II. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_ii/adatok.html
  5. Rogers C. (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000, Budapest
  6. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak (1., 2., 3., 4., 6., 24., 26. fejezet), Osiris, Budapest.
  7. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek, Neveléstudomány, 4., 38-56. old.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Mirnics Zsuzsanna (2006): A személyiség építőkövei. Bölcsész Konzorcium
  2. Szabó Éva (1999): A "kedves", az "okos" és a "gonosz", avagy a kedvelt és a nem kedvelt tanár képének jellemzői. Alkalmazott pszichológia. 1. 1999. 1. 31-41.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a megjelenés kötelező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a tárgy félévi összóraszámának 30%-át.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi az utolsó konzultáción.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Részvétel a foglalkozásokon, sikeres zárthelyi.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzást pótolni a tárgy párhuzamosan meghirdetett kurzusán lehet, amennyiben indult ilyen. Zárthelyi pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetéig lehetséges.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli. Amennyiben a hallgató írásbelije elérte a legalább elégséges szintet (az elérhető pontszám 51%-tól), szóbeli kiegészítést tehet, a jobb jegy elérése érdekében. Az aláírás megszerzése a vizsgára bocsátás feltétele.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10