Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS11MNE
  A tantárgy neve: Pedagógiai szeminárium I.
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Zabóné Dr. Varga Irén
  Oktató(k) neve: Dr. Tordai Zita, Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanári szerep és személyiség. Saját tanárok, az iskolai gyakorlatok során megismert tanári szerepmodellek. A tanárjelölt saját elképzeléseire, erősségeire épülő szerepelemek.gy
  2.A tanári szerepmodell működése tantermi környezetben. A tanárjelölt szerepértelmezésére, gyakorlatára adott tanulói rekaciók értelmezése, kezelése. Fejlesztendő elemek meghatározása.gy
  3.A tanári szerepviselkedés határai. Etikai normák, elvárások a tanár-tanár, a tanár-diák, a tanár-szülő kapcsolatokban.gy
  4.Sikeres és sikertelen tanári szerepmodelleket bemutató esettanulmányok elemzése és saját szerepmodell fejlesztésére vonatkozó terv készítése.gy
  5.Az egyéni bánásmód szükségességével és kezelésével kapcsolatos saját tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtése.gy
  6.Az egyéni bánásmód megvalósításának lehetőségei. Alternatív és "második esély" iskolái gyakorlatának elemzése.gy
  7.Szerepjáték/helyzetgyakorlatok az egyéni bánásmód szükségességének felismerésére.gy
  8.Szerepjáték/helyzetgyakorlatok az egyéni bánásmód alkalmazásának gyakorlására.gy
  9.Élmények a tanári reflexióval kapcsolatban. A reflexió szerepe a tanári tevékenység (ön)fejlesztésében.gy
  10.Tanítás közbeni reflexiókkal kapcsolatos saját (iskolai gyakorlatok során szerzett) tapasztalatok elemzése. Az azonnali beavatkozás nehézségei és hatékonysága.gy
  11.A tanítást követő, utólagos reflexiók alkalmazása, hatékonysága.gy
  12.A reflexió gyakorlása filmrészletek elemzése segítségével.gy
  13.Helyzetgyakorlatok a reflexió gyakorlására.gy
  14.A féléves munka értékelése, lezárása.gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Dickhaut, H.h. - Luban-Plozza, Boris (1998): A Bálint-csoportok elméleti és gyakorlati kérdései. Animula Kiadó, Budapest.
  2. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek, Neveléstudomány, 4., 38-56. old.
  3. Suplicz Sándor (2011) : A szerepszemélyiség fejlesztése – szenzitív (mikro)tanításelemzés.
  4. Fűzi Beatrix (2013): A tanári munka minősége és az önreflexió összefüggései egy empirikus kutatás alapján. ISBN:978-963-89392-5-8; 978-80-971251-0-3
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata, Gondolat Kiadó, Bp.
  2. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  3. Fűzi Beatrix (2017): A tanári munka sikeressége. Saarbrücken, GlobeEdit, 256 p. ISBN:978-3-330-80641-2
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Legfeljebb 3 hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév sikeres teljesítéséhez szükséges a foglalkozásokon való aktív részvétel és egy dolgozat elkészítése, mely a félév során feldolgozott témákhoz kapcsolódik. A dolgozat terjedelme 7-10 ezer karater. Beadási határideje a 12. tanulmányi hét péntekje.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a foglalkozásokon való részvétel oktató általi értékeléséből és a dolgozat érdemjegyéből kerül kialakításra. Ez a két elem 50-50%-át adja az érdemjegynek.
   A dolgozat elégséges, ha leírja a foglalkozások élményeit és kevés kapcsolatot talál az addig tanultakkal vagy iskolában szerzett élményekkel. A dolgozat közepes, ha a foglalkozások élményei, az elsajátított ismeretek és az iskolai tapasztalatok közti kapcsolatot felismeri, megfogalmazza a hallgató. A dolgozat jó, ha az említett kapcsolatok felismerésén túl saját tanári szerepmodelljéhez való viszonyára is reflektál a hallgató. A dolgozat jeles, ha mindezek mellett a hallgató bemutatja hogyan ágyazta/ágyazza saját szerepmodelljébe a tanultak, a tapasztalat és az élmények szintézisét.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások párhuzamos csoport foglalkozásain pótolhatók, amennyiben van ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A dolgozat pótolható a vizsgaidőszak első hetének szerdájáig.


Frissítve: 2018-07-10