Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS11SLE
  A tantárgy neve: Pedagógus az oktatási intézmény szervezetében
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 15 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildkó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildkó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A pedagógusi pálya sajátosságai.EA
  2.Pedagógiai folyamattervezés, -szervezés. A pedagógus munkatevékenységei. A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.EA
  3.Pedagógusszerepek, szerepmodellek. A pedagógus kapcsolatrendszere, együttműködése.EA
  4.A pedagógus szakmai- és pedagógiai felkészültsége, képességei, attitűdjei. A pedagógus felelőssége. A pedagógus értékrendje.EA
  5.Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban. A félév értékelése.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.
  2. Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006.
  3. Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pedagógusok az oktatás kulcsszereplői. OFI, Budapest, 2009.
  2. Falus Iván: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest,
   2006.
  3. Falus Iván (szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.
  4. Paksi Borbála és mtsai: Pedagógus - pálya - motiváció. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom..

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A tantárgy témaköreit a hallgatók csoportmunkában dolgozzák fel, majd előadás formájában mutatják be, előre egyeztetett időpontban. Az egyes résztémakörökből minden hallgató házi dolgozatot készít.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Legalább elégségesre értékelt előadás és házi dolgozat.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt előadás és házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt előadás és házi dolgozat esetén adható megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-09-18