Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS12MLE
  A tantárgy neve: Pszichológia
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 20 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Nézőpontok a pszichológiában. A modern pszichológiai irányzatok, és hozzájárulásuk a tanári szerep értelmezéséhez. Behaviorizmus, pszichoanalízis, humanisztikus, kognitív, alaklélektan (gestalt), pozitív és transzperszonális pszichológia. A személyiség meghatározása, kialakulása és működése a különböző elméletekben. Az értelmi, erkölcsi, pszichoszexuális és pszichoszociális fejlődés. A gyermek és serdülőkor fejlődési sajátosságai. Éntudat, énkép, énideál. Szocializáció, családi hatások, az identitás kialakulása. Az érett személyiség, önismeret.EA
  2.Tudat, tudatállapotok, aktiváció, arousal, stressz, stresszkezelés. Megküzdés és elhárító mechanizmusok. Tanulás és emlékezés. Tanulási stílusok és módszerek. Az érzelmek hatása a tanulásra. Motiváció, külső és belső motívumok. Teljesítménymotiváció. Társas kapcsolatok. Szociális megismerés. Egyén és csoport. A csoportjelenségek és a vezetési stílus neveléslélektani vonatkozásai.EA
  3.A tanári szerep értelmezése. Szerep és személyiség kapcsolata, szerepkonfliktusok. Pályaszocializáció és hivatásszemélyiség. A tanárkutatások eredményei. A tanári minőség pszichés háttere. A tanár-diák kapcsolatok és a morális tanári viselkedés összefüggései. A tanár-diák kapcsolat jellege és hatása a tanulmányi eredményekre. Empátia, kommunikáció, hitelesség. Személyközi befolyásolás, meggyőző közlés. Konfliktusok, konfliktuskezelés az iskolában. Gordon-módszer és a hatékony kommunikáció eszközei.EA
  4.A pedagógus mint személyiségfejlesztő. A hatalom és tekintély problémái a tanári munkában. Fegyelmezés, iskolai értékelés. A tanulási motiváció forrásai és növelésének lehetőségei. A lemorzsolódás és iskolai kudarcok okai a szakképzésben. A problémás tanuló, a problémás viselkedés háttere. A tanulók egyéni sajátosságainak felismerése, kezelése.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Tordai Zita (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés I., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  2. Tordai Zita (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés I. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/adatok.html
  3. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  4. Suplicz Sándor (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés II. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_ii/adatok.html
  5. Rogers C. (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000, Budapest
  6. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak (1., 2., 3., 4., 6. 24. 26. fejezet), Osiris, Budapest.
  7. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek. Neveléstudomány, 4., 38-56. old.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Vincze Kiadó, Budapest.
  2. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a megjelenés kötelező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a tárgy félévi összóraszámának 30%-át, azaz a 6 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi az utolsó konzultáción.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Részvétel a foglalkozásokon, sikeres zárthelyi.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzást pótolni a tárgy párhuzamosan meghirdetett kurzusán lehet, amennyiben indult ilyen. Zárthelyi pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetéig lehetséges.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli. Amennyiben a hallgató írásbelije elérte a legalább elégséges szintet (az elérhető pontszám 51%-tól), szóbeli kiegészítést tehet, a jobb jegy elérése érdekében. Az aláírás megszerzése a vizsgára bocsátás feltétele.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10