Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS12MNE
  A tantárgy neve: Pszichológia
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 5 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pszichológia fejlődéstörténete és a modern pszichológia kialakulása. Nézőpontok a pszichológiában. A modern pszichológiai irányzatok, és hozzájárulásuk a tanári szerep értelmezéséhez. Behaviorizmus, pszichoanalízis, humanisztikus, kognitív, alaklélektan (gestalt), pozitív és transzperszonális pszichológia.EA
  2.A személyiség meghatározása, kialakulása és működése a különböző elméletekben. Típustanok és vonáselméletek. Freud, Jung, Allport, Eysenck. A személyiség megismerésének módszerei és alkalmazásuk a pedagógiai gyakorlatban.EA
  3.A pszichológiai fejlődés alapvető törvényszerűségei és meghatározói. Az értelmi, erkölcsi, pszichoszexuális és pszichoszociális fejlődés. A gyermek és serdülőkor fejlődési sajátosságai. Éntudat, énkép, énideál (Rogers).EA
  4.A szocializáció. Családi hatások, nevelési stílusok és következményei. Identitás. Pályaválasztás, foglalkozástípusok (Holland). Az érett személyiség (Allport, Maslow). Önértékelés és önismeret, a Johari-ablak. A lelki egészség feltételei.EA
  5.Tudat, tudatállapotok, aktiváció, arousal, stressz, stresszkezelés. Megküzdés és elhárító mechanizmusok. Tanulás és emlékezés, tanuláselméletek. Tanulási stílusok és módszerek.EA
  6.Érzelmek funkciói. Az érzelmek hatása a tanulásra. Motiváció, külső és belső motívumok. Teljesítménymotiváció, siker és kudarc az iskolában. Társas kapcsolatok. Szociális megismerés és előítélet.EA
  7.Egyén és csoport. Konformitás és engedelmesség (Asch, Milgram kísérletei). Az iskolai csoportok jellemzői és a csoportszerkezet feltárásának módszere (szociometria). A csoportjelenségek és a vezetési stílus neveléslélektani vonatkozásai. Együttműködés és versengés.EA
  8.A tanári szerep értelmezése. Szerep és személyiség kapcsolata, szerepkonfliktusok. Pályaszocializáció és hivatásszemélyiség. A tanárkutatások eredményei. Objektív és szubjektív paraméterek (Bagdy, Suplicz, Fűzi, Falus). A tanári minőség pszichés háttere.EA
  9.A tanár-diák kapcsolatok és a morális tanári viselkedés összefüggései. A velünk született erkölcs (Haidt elmélete). A tanár-diák kapcsolat jellege és hatása a tanulmányi eredményekre. Erős és gyenge kapcsolatok természete.EA
  10.Empátia, kommunikáció, hitelesség. Személyközi befolyásolás, meggyőző közlés. Konfliktusok, konfliktuskezelés az iskolában. Gordon-módszer és a hatékony kommunikáció eszközei.EA
  11.A pedagógus mint személyiségfejlesztő. A hatalom és tekintély problémái a tanári munkában. Fegyelmezés, iskolai értékelés.EA
  12.A tanulási motiváció forrásai és növelésének lehetőségei. A lemorzsolódás és iskolai kudarcok okai a szakképzésben. A problémás tanuló, a problémás viselkedés háttere.EA
  13.A tanulók egyéni sajátosságainak felismerése, kezelése. Tanulási zavarok. Alternatív iskolák, terápiás lehetőségek. Diáktanácsadás. Az iskolapszichológus szerepe.EA
  14.Az iskola mint szervezet. A szervezeti kultúra kialakulása és típusai. Érték és kultúra.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Tordai Zita (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés I., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  2. Tordai Zita (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés I. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/adatok.html
  3. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123.
  4. Suplicz Sándor (2015): Pszichológia és személyiségfejlesztés II. Elektronikus tananyag. Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_ii/adatok.html
  5. Rogers C. (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000, Budapest
  6. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak (1., 2., 3., 4., 6. 24. 26. fejezet), Osiris, Budapest.
  7. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek. Neveléstudomány, 4., 38-56. old.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Vincze Kiadó, Budapest.
  2. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   telező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a tárgy félévi összóraszámának 30%-át, azaz a 21 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi a 12. héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Részvétel a foglalkozásokon, sikeres zárthelyi.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzást pótolni a tárgy párhuzamosan meghirdetett kurzusán lehet, amennyiben indult ilyen. Zárthelyi pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetéig lehetséges.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli. Amennyiben a hallgató írásbelije elérte a legalább elégséges szintet (az elérhető pontszám 51%-tól), szóbeli kiegészítést tehet, a jobb jegy elérése érdekében. Az aláírás megszerzése a vizsgára bocsátás feltétele.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10