Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPS22MLE
  A tantárgy neve: Pedagógiai szeminárium II.
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 5 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Zabóné Dr. Varga Irén
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanárjelöltek félelmei és feloldásuk. Helyzetgyakorlatok a tanár-diák, tanár-tanár és tanár-szülő együttműködés gyakorlására.gy
  2.Konfliktushelyzetek az iskolában. Pozitív és negatív megoldási minták gyűjtése és elemzése.gy
  3.Esetmegbeszélő csoport az iskolai (gyakorlatok során átélt) konfliktusok megoldására.gy
  4.Esetmegbeszélő csoport az iskolai (gyakorlatok során átélt) konfliktusok megoldására.gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Dickhaut, H.h. - Luban-Plozza, Boris (1998): A Bálint-csoportok elméleti és gyakorlati kérdései. Animula Kiadó, Budapest.
  2. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek, Neveléstudomány, 4., 38-56. old.
  3. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése – szenzitív (mikro)tanításelemzés.
  4. Fűzi Beatrix (2013): A tanári munka minősége és az önreflexió összefüggései egy empirikus kutatás alapján. ISBN: 978-963-89392-5-8; 978-80-971251-0-3
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata, Gondolat Kiadó, Bp.
  2. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  3. Fűzi Beatrix (2017): A tanári munka sikeressége. Saarbrücken, GlobeEdit, 256 p. ISBN:978-3-330-80641-2
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév sikeres teljesítéséhez szükséges a foglalkozásokon való aktív részvétel és írásbeli reflexió elkészítése. A dolgozat terjedelme max. 5 ezer karater. Beadási határideje a 12. tanulmányi hét péntekje.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a foglalkozásokon való részvétel oktató általi értékeléséből és az írásbeli önreflexió érdemjegyéből kerül kialakításra. Ez a két elem 70-30%-át adja az érdemjegynek.
   A dolgozat elégséges, ha leíró jelleggel mutatja be a foglalkozásokon történteket és utal egy-egy iskolai tapasztalattal való kapcsolatára. A dolgozat közepes, ha a foglalkozások élményei, az elsajátított ismeretek és az iskolai tapasztalatok közti kapcsolatot felismeri, megfogalmazza a hallgató. A dolgozat jó, ha az említett kapcsolatok felismerésén túl saját tanári szerepmodelljéhez való viszonyára is reflektál a hallgató. A dolgozat jeles, ha mindezek mellett a hallgató bemutatja hogyan ágyazta/ágyazza saját szerepmodelljébe a tanultak, a tapasztalat és az élmények szintézisét.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások párhuzamos csoport foglalkozásán pótolhatók, amennyiben van ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A dolgozat pótolható a vizsgaidőszak első hetének szerdájáig.


Frissítve: 2018-07-10