Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSG11BNE
  A tantárgy neve: Szakmódszertani gyakorlat
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 8 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó, adjunktus, PhD
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó, adjunktus, PhD

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hallgatók felkészítése a szakmai gyakorlóhelyen (iskolában, vállalatnál) folytatott munkára, szabályok és munkamódszerek megismerése.L
  2.Közös hospitálás a szakmai gyakorlóhelyen. Az órák értékelése az egyetemi vezetőtanár irányítása mellett.L
  3.Közös hospitálás a a szakmai gyakorlóhelyen. Az órák értékelése az egyetemi vezetőtanár irányítása mellett.L
  4.Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Az órák értékelése a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányításával.L
  5.Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Az órák értékelése a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányításával.L
  6.Felkészülés a saját órák, foglalkozások megtartására.L
  7.Egy összefüggő téma oktatása a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányítása és felügyelete mellett.L
  8.Egy összefüggő téma oktatása a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányítása és felügyelete mellett.L
  9.Egy összefüggő téma oktatása a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányítása és felügyelete mellett.L
  10.Egy összefüggő téma oktatása a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányítása és felügyelete mellett.L
  11.Egy összefüggő téma oktatása a szakmai gyakorlóhely mentortanárának irányítása és felügyelete mellett.L
  12.Vizsgatanítás.L
  13.Portfólió beadása.L
  14.A félévi munka értékelése.
  Pótlási lehetőség.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Rakaczkiné Tóth Katalin - Farkasné Gelei Júlia (2004): Gyakorlatvezetés. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai, Gödöllő
  2. Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, Budapest
  3. Tóth Péter (2006): Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006, p27
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio 2009/3 pp. 371–378.
  2. Pedagógusképzés „a magyar bolognai rendszerben” A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai 2003 – 2010. Szerkesztette: Hunyady György ELTE Eötvös Kiadó, ISBN 978 963 312 019 4 p. 640 (Elektronikus elérhetőség: http://keszei.chem.elte.hu/Bologna/MaPedBoHunyady.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A közös hospitálásokról való hiányzások megengedett mértéke, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók a félév folyamán hospitálási naplót vezetnek - min. 8 meglátogatott óráról (2 közös és 6 egyéni hospitálás), a megtartott órákhoz, foglalkozásokhoz óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat előzetesen be kell mutatni a szakmai gyakorlóhely mentortanárának. A hallgatók a félév folyamán egy összefüggő téma tanításának előkészítését és az órák/foglalkozások megtartását összesen legalább 12 órában végzik. Oktatómunkájukról min. 2 oldalas önértékelést készítenek.
   Legkésőbb a 13. oktatási héten a portfoliót be kell adni az egyetemi vezetőtanárnak. A portfolió tartalma: hospitálási jegyzőkönyvek, óravázlatok, önértékelés, a szakmai gyakorlóhely mentortanárának szöveges értékelése. A portfóliót elektronikusan a MAHARA rendszerben készítik és adják be.
   A félév folyamán a hallgatónak egy vizsgatanítást kell tartania a szakmai gyakorlóhelyen, amelyen jelen van az intézmény mentortanára és az egyetemi vezetőtanár is, ez egy budapesti szakmai gyakorlóhelyen történik.
   A hallgató munkáját szövegesen is, és érdemjeggyel is értékeli a szakmai gyakorlóhely mentortanára.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a portfólióra, a vizsgatanításra kapott érdemjegy és a szakmai gyakorlóhely mentortanára által a félévi munkára adott érdemjegy kerekített átlaga. Egyik komponens sem lehet elégtelen. Nem megfelelő színvonalú vizsgatanítás esetén az egyetemi vezetőtanár újabb óra megtartását írhatja elő.
   A vizsgatanítás időpontját legalább 2 héttel előzetesen egyeztetni kell az egyetemi vezetőtanárral.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az egyetemi vezetőtanárnak kell leadni. Az ismételt vizsgatanítást a szorgalmi időszakban teljesíteni kell!
   A portfóliót pótolni a 14. hétig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az el nem fogadott portfólió a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2017-06-19