Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSG11MLE
  A tantárgy neve: Felnőttek szakképzése és a gazdaság
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A felnőttoktatás és képzés helye és szerepe. Az oktatás, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatási mechanizmusa. Munkaerő-piaci trendek. A felnőttképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. A munkaerőpiac intézményei és azok feladatai. A felnőttképzés szervezeti rendszere.EA+GY
  2.A felnőttképzés fő területei. A képzési formák osztályozása. A felnőtt-oktatói szerepek és feladatok. Felnőttek tanulása, motiváció elméletek megismerése. Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra.EA+GY
  3.Felnőttképzés módszertani alapjai, képzési ciklus. A célcsoportok elemzése. A tananyagok kiválasztása és a rendszerezése. Az oktatási módszerek tervezése és kiválasztása.EA+GY
  4.A képzés kivitelezése és értékelése, megfelelés az értékelési szempontoknak.EA+GY
  5.A jogszabályi háttér, a munkaerő-piaci és képzési jogszabályok megismerése. Jogszabályi rendszer hatása az intézményi feladatokra. Ismerkedés a jogszabályokkal: szakképzés és felnőttképzés.EA+GY
  6.Képzésszervezés a gyakorlatban.
  A félévi munka értékelése.
  Zárthelyi dolgozat írása.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 10. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-4-3, ISSN 2498-7123, 103. o.
  2. Simonics István (2015): Felnőttek szakképzése. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felnottek_szakkepzese/adatok.html
  3. Simonics István (2016): Szakképzés és gazdaság, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 11. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-3-6, ISSN 2498-7123, 123. o.
  4. Simonics István (2015): Szakképzés és gazdaság. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakkepzes_es_gazdasag/adatok.html
  5. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  6. Kapcsolódó jogszabályok: letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana, Osiris Kiadó, Budapest, ISBN 963 379 149 3 (Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/
  2. Benedek András, Koltai Dénes, Szekeres Tamás, Vass László (Szerk.) (2008): Andragógiai ismeretek III., HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása”, Tanár-továbbképzési füzetek, NSZFI, Budapest
  3. Farkas Éva, Henczi lajos (2014): A felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzési kézikönyv Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, (Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/vegleges_felnottkepzesi_kezikonyv.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. 3 foglalkozás, 9 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 4. foglalkozásig „Felnőttképzési terv” házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.
   Az utolsó foglalkozáson zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, és a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja az évközi jegy 50%-át. A másik 50% a zárthelyin szerezhető meg. Egyik komponens sem lehet elégtelen.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot pótolni az utolsó foglalkozásig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására van egy alkalommal lehetőség az első 10 munkanapban.


Frissítve: 2017-08-27