Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSG11MNE
  A tantárgy neve: Felnőttek szakképzése és a gazdaság
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 3 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A felnőttoktatás és képzés helye és szerepe. Az oktatás, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatási mechanizmusa. Munkaerő-piaci trendek.EA+GY
  2.A felnőttképzés és a munkaerőpiac kapcsolata, a társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai. A munkaerőpiac intézményei és azok feladatai. A felnőttképzés szervezeti rendszere.EA+GY
  3.A felnőttképzés fő területei. A képzési formák osztályozása. A felnőtt-oktatói szerepek és feladatok.EA+GY
  4.Felnőttek tanulása, motiváció elméletek megismerése. Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra.EA+GY
  5.Felnőttképzés módszertani alapjai, képzési ciklus. A célcsoportok elemzése.EA+GY
  6.A tananyagok kiválasztása és a rendszerezése. Az oktatási módszerek tervezése és kiválasztása.EA+GY
  7.A képzés kivitelezése és értékelése, megfelelés az értékelési szempontoknak.EA+GY
  8.Források a szakképzés és felnőttképzés támogatására. Pályázati lehetőségek, egyéb források.EA+GY
  9.A jogszabályi háttér, a munkaerő-piaci és képzési jogszabályok megismerése. Jogszabályi rendszer hatása az intézményi feladatokra.EA+GY
  10.Ismerkedés a jogszabályokkal: foglalkoztatás, gazdasági kamarák, szakképzési hozzájárulás.EA+GY
  11.Ismerkedés a jogszabályokkal: szakképzés és felnőttképzés.EA+GY
  12.Ismerkedés a jogszabályokkal: felsőoktatás, Munka törvénykönyve.EA+GY
  13.Képzésszervezés a gyakorlatban.
  Zárthelyi dolgozat írása.
  EA+GY
  14.A félévi munka értékelése.
  Pótlási lehetőség.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 10. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-4-3, ISSN 2498-7123, 103. o.
  2. Simonics István (2015): Felnőttek szakképzése. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felnottek_szakkepzese/adatok.html
  3. Simonics István (2016): Szakképzés és gazdaság, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 11. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-3-6, ISSN 2498-7123, 123. o.
  4. Simonics István (2015): Szakképzés és gazdaság. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakkepzes_es_gazdasag/adatok.html
  5. Feketéné Szakos Éva (2002): A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  6. Kapcsolódó jogszabályok: letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana, Osiris Kiadó, Budapest, ISBN 963 379 149 3 (Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/
  2. Benedek András, Koltai Dénes, Szekeres Tamás, Vass László (Szerk.) (2008): Andragógiai ismeretek III., HEFOP 3.5.1. „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása”, Tanár-továbbképzési füzetek, NSZFI, Budapest
  3. Farkas Éva, Henczi lajos (2014): A felnőttképzés új szabályozása Felnőttképzési kézikönyv Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, (Elektronikus elérhetőség: http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/vegleges_felnottkepzesi_kezikonyv.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. hat foglalkozás, 24 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 10. hétig „Felnőttképzési terv” házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.
   A 13. héten zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, és a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja az évközi jegy 50%-át. A másik 50% a zárthelyin szerezhető meg. Egyik komponens sem lehet elégtelen.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot pótolni a 14. hétig lehet.
   A zárthelyi pótlására az utolsó héten van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására van egy alkalommal lehetőség az első 10 munkanapban.


Frissítve: 2017-08-27