Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSI11MNE
  A tantárgy neve: Szakmódszertani iskolai gyakorlat
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István, Dr. Ősz Rita, Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hallgatók felkészítése a gyakorlóiskolai munkára, szabályok és munkamódszerek megismerése.L
  2.Közös hospitálás a gyakorlóiskolában. Az órák értékelése az egyetemi vezetőtanár irányítása mellett.L
  3.Közös hospitálás a gyakorlóiskolában. Az órák értékelése az egyetemi vezetőtanár irányítása mellett.L
  4.Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  5.Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Az órák értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár irányításával.L
  6.Felkészülés a saját órák megtartására.L
  7.Egy összefüggő téma tanítása a gyakorlóiskolai mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  8.Egy összefüggő téma tanítása a gyakorlóiskolai mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  9.Egy összefüggő téma tanítása a gyakorlóiskolai mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  10.Egy összefüggő téma tanítása a gyakorlóiskolai mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  11.Vizsgatanítás.
  A félévi munka értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár bevonásával, az egyetemi vezetőtanár irányításával.
  L
  12.Vizsgatanítás.
  A félévi munka értékelése a gyakorlóiskolai mentortanár bevonásával, az egyetemi vezetőtanár irányításával.
  L
  13.Portfólió beadása.L
  14.A félévi munka értékelése.
  Pótlási lehetőség.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Rakaczkiné Tóth Katalin - Farkasné Gelei Júlia (2004): Gyakorlatvezetés. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai, Gödöllő
  2. Hajdú Erzsébet (szerk.) (2003): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, Budapest
  3. Tóth Péter (2006): Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, p27
  4. Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, harmadik kiadás) (2016), Oktatási Hivatal (Elektronikus elérhetőség: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyv_eloszo.pdf
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kotschy Beáta: Új elemek a tanárképzés rendszerében. Educatio 2009/3 pp. 371–378.
  2. Pedagógusképzés „a magyar bolognai rendszerben” A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai 2003 – 2010. Szerkesztette: Hunyady György ELTE Eötvös Kiadó, ISBN 978 963 312 019 4 p640 (Elektronikus elérhetőség: http://keszei.chem.elte.hu/Bologna/MaPedBoHunyady.pdf
  3. Kapcsolódó jogszabályok: letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból: http://www.njt.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A közös hospitálásokról való hiányzások megengedett mértéke, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók a félév folyamán hospitálási naplót vezetnek - min. 4 meglátogatott óráról, 2 közös és 2 egyéni hospitálás -, megtartott óráikhoz óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat előzetesen be kell mutatni a gyakorlóiskolai mentortanárnak. A hallgatók a félév folyamán egy összefüggő téma tanításának előkészítését és az órák/foglalkozások megtartását összesen legalább 15 órában végzik. Oktatómunkájukról min. 2 oldalas önértékelést készítenek.
   Legkésőbb a 13. oktatási héten a portfoliót be kell adni az egyetemi vezetőtanárnak. A portfolió tartalma: hospitálási jegyzőkönyvek, óravázlatok, önértékelés, gyakorlóiskolai mentortanár szöveges értékelése. A portfóliót elektronikusan a MAHARA rendszerben készítik és adják be.
   A félév folyamán a hallgatónak egy vizsgatanítást kell tartania a gyakorlóiskolában, amelyen jelen van a gyakorlóiskolai mentortanár és az egyetemi vezetőtanár is, ez egy budapesti gyakorló iskolában történik.
   A hallgató munkáját szövegesen is, és érdemjeggyel is értékeli a gyakorlóiskolai mentortanár.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a portfólióra, a vizsgatanításra kapott érdemjegy és a gyakorlói iskolai mentortanár által a félévi munkára adott érdemjegy kerekített átlaga. Egyik komponens sem lehet elégtelen. Nem megfelelő színvonalú vizsgatanítás esetén az egyetemi vezetőtanár újabb óra megtartását írhatja elő.
   A vizsgatanítás időpontját legalább 2 héttel előzetesen egyeztetni kell az egyetemi vezetőtanárral.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az egyetemi vezetőtanárnak kell leadni. Az ismételt vizsgatanítást a szorgalmi időszakban teljesíteni kell!
   A portfóliót pótolni a 14. hétig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az el nem fogadott portfólió a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2017-08-27