Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSM12MNE
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: gépészet-mechatronika, műszaki-gazdasági, könnyűipari
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné Dr. Prof. emerita, Prof. Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A gépelemek és a rajz tantárgy oktatásbeli helyének áttekintése, érintve a Nemzeti alaptantervet és a kerettanterveket. A gépelemek – gépszerkezetek, a szakrajzoktatás cél- és követelményrendszerének, a tantárgyak kapcsolatrendszerének, oktatási feladatainak tisztázása.EA+GY
  2.A tantárgy sajátosságai között kitérünk az oktatás kedvező feltételeinek megteremtésére, az új ismeretek feldolgozására, megszilárdítására, alkalmazására, a szakrajz tudás ellenőrzésére, értékelésére, illetve tisztázzuk a rajzoktatás gyakoribb hibáit.EA+GY
  3.A vizuális kommunikáció főbb formáinak és módszereinek áttekintése. A főbb képalkotási módok, képi közlési formák, vizuális közlési módszerek, valamint főbb ábrázolási módok és konvenciók tisztázása.EA+GY
  4.Az ábrázoló geometria kapcsán a történelmi távlatok, a transzformációk, a főbb képalkotási módok, azon belül is a vetületi és axonometrikus ábrázolási mód áttekintése.EA+GY
  5.A vizuális információ feldolgozásának folyamata a biológia, a fiziológia, a neurológia és a pszichológia nézőpontjából. A látás alapvető biológiai folyamatai, az alakok, a formák és a tárgy észlelése, a tér- és mélységészlelés törvényszerűségei, továbbá a tanulás, a meglévő tudás, a figyelem és az emlékezés észlelésben játszott szerepe.EA+GY
  6.A téri-vizuális képességek különböző értelmezési és csoportosítási lehetőségei, a gondolkodás-műveleti képességek fejlesztési módjai, a fogalom és az ábrázolás kapcsolata, a fogalomalkotás módszertani vetületei, a szerkesztési algoritmusok kérdésköre, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei.EA+GY
  7.Az egyes szakrajzi témák tanításának, tanulásának sajátosságai.EA+GY
  8.Gépszerkezettani jellegű tantárgyak a szakképzésben. A tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében. A tantárgykörök tanítása során fejlesztendő képességek és készségek.
  A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők a gépelemek tanításában.
  EA+GY
  9.A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei. A gépszerkezettani jellegű tantárgyak tanításának sajátosságai. A térszemlélet és térképzelet fejlesztésének szükségessége és lehetőségei.EA+GY
  10.A gépszerkezeteket bemutató ábratartalmak tanulásának általános szempontjai. Az ábrák reprodukciója és rekonstrukciója. A méretezési és kiválasztási feladatok tanításának követelményei és módszerei. Életszerű feladatok.EA+GY
  11A konstruáló képesség fejlesztése. A kombinatív és funkcionális gondolkodás. A szerkesztési tevékenység fázisai. Az alapelv és a működési elvek kapcsolata. A megoldások hiányosságainak jellege, csökkentésük lehetőségei.EA+GY
  12.A gépelemek tanítás folyamata. A gépelemek tanítás megszervezése.EA+GY
  13.A gépelemek tanítás módszerei. Feladatrendszeres és programozott tananyag-feldolgozás.EA+GY
  14.A tanulók gépelemek tudásának ellenőrzése és értékelése. Tantárgytesztek készítése és értékelése. Felkészülés az órákra, tanmenet- és óravázlat készítés.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné (2016): A gépelemek tanítása. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  2. Tóth Béláné (2015): A gépelemek tanításának módszertana. DSGI Kiadó, Székesfehérvár, ISSN 2416-1241
  3. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába I. Typotop Kiadó, Budapest. ISSN 2498-7123
  4. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába II. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szatmáry Béla (1969): Fejezetek a géprajztanítás (szakrajztanítás) módszertanából. Tankönyvkiadó, Budapest.
  2. Szatmáry Béla (1994): A gépszerkezettan tanításának módszertana. Műegyetemi Kiadó, Budapest.
  3. Tóth Béláné (1996): A gépelemek tanításának módszertani kérdései. LIGATURA Kiadó, Vác, ISBN 963-85138-2-9
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke 2 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A tárgy két részből áll: a) műszaki rajz tanításának módszertana; b) a gépelemek és gépszerkezetek tanításának módszertana. Az aláírás feltételei ehhez kapcsolódnak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A mikrotanítás teljesítése és a beadott feladatok elfogadása.
   A) Műszaki rajz tanításának módszertana
   - módszertani esettanulmány egy rajz tantárgyi téma feldolgozásához
   B) Gépelemek és gépszerkezetek tanításának módszertana
   - tantárgyteszt összeállítása
   - óravázlat készítése
   - 10 perces mikrotanítás táblai munkával
   Mind az A), mind pedig a B) részből a követelményeket legkésőbb az utolsó oktatási hétig teljesíteni kell.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga szóbeli, a tételsor két részből áll: a műszaki rajz tanításának módszertana, a gépelemek és gépszerkezetek tanításának módszertana

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az aláírás feltételei a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolhatók.


Frissítve: 2017-07-31