Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSM22BLE
  A tantárgy neve: Szakmódszertan-II.
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szakiskolai és szakgimnáziumi kerettantervek használata a szakoktatói munkavégzés során. A szakmai elméleti és gyakorlati követelmények összehangolása. A gyakorlati oktatás színterei, a gyakorló helyek kialakítása. Környezetvédelmi és munkabiztonsági követelmények érvényesítése a gyakorló helyeken. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése, szervezése, megvalósítása és értékelése. A tanulók szakmai jártasságának és készségének fejlesztése, a szakmai személyiség formálása.EA+GY
  2.A tanulók szakmai képességeinek fejlesztése az ismeretszerzés, a logikus gondolkodás, a szakmai problémamegoldás és a műszaki kommunikáció terén. A gyakorlati oktatás megvalósítása különböző gyakorlati oktatási színtereken (pl. laboratórium, iskolai tanműhely, vállalati tanműhely, oktató centrum). A gyakorlati oktatás szervezeti keretei. A szakoktató szerepei, feladatai az egyéni, páros és csoportos gyakorlati felkészítés során. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás kérdései.EA+GY
  3.A gyakorlati oktatás stratégiáinak, módszereinek, taneszközeinek használata az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakoktatás, továbbá a duális képzés keretei között. Produktív és inproduktív gyakorlati feladatok tervezése, előkészítése, szervezése és értékelése. Szakmai műveletvégzés, szerelés, üzemeltetés, technológiai és gyártási folyamat-kezelés megtanítási módszerei. A műszaki üzembe helyezés, üzemeltetés, hibakeresés és javítás munka-műveleteinek betanítása.EA+GY
  4.Adaptivitás, differenciálás, felzárkóztatás a gyakorlati oktatás programok megvalósításakor. IKT használat a gyakorlati oktatás terén.Gyártási folyamatokhoz kapcsolódó munkafeladatok ellátására történő felkészítés. Gyakorlati vizsgák megtervezése, szervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István-Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-8-2, ISSN:2498-7123
  2. Simonics István-Makó Ferenc (2015): Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány, Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html
  3. Tóth Péter (2016): Szakmódszertan – polgári és biztonságvédelmi szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_had-es_biztonsagvedelem/adatok.html
  4. Darázs Andor (2007): A gyakorlati képzés kézikönyve. MKIK, Budapest
  5. Kovács Miklós (2008): A gyakorlati oktatás módszertana. Széchenyi István Egyetem, Győr, elektronikus jegyzet, Elektronikus elérhetőség: http://docplayer.hu/451851-Kovacs-miklos-a-gyakorlati-oktatas-modszertana.html
  6. Lükő István (2010): A munkahelyi gyakorlati oktatás megvalósulásának elméleti háttere. Pécs, (A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt keretében készült tanulmány)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Emőkey András-Rakaczkiné Tóth Katalin (2005): A gyakorlati oktatás. Módszertani kézikönyv a gyakorlati képzést végzők számára. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest
  2. Kraiciné Szokoly Mária (2004): Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Kiadó, Budapest
  3. Lükő István – Molnár György: Szakmódszertani ismeretek villamos szakmacsoportos mérnökök számára. BME Tanárképző Központ, Budapest, TÁMOP-4.1.2 B2 Pályázat könyvei, Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertani_ismeretek_villamos_szakmacsoportos_mernokok_szamara/adatok.html
  4. Nagy Tamás (szerk., 2007): Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére, Széchenyi István Egyetem, Győr
  5. A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó mellékletei, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Elektronikus elérhetőség: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=533
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon történő részvétel kötelező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 5 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   4 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a szorgalmi időszak végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A feladatmegoldások egyenként legalább elágséges teljesítése szükséges.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az előírt feladatok kidolgozása a szorgalmi időszak végéig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A zárhelyi dolgozat (tesztlap) kidolgozása írásban történik.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A félévközi feladatok kidolgozása nem pótolható a vizsgaidőszakban.


Frissítve: 2017-07-02