Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSM22MLE
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II. (Anyagok, technológiák és műszaki mérések)
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: gépészet-mechatronikai, elektrotechnika-elektronika, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Bagyinszky Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szakiránynak megfelelő anyag- és gyártásismeret tantárgy tanításának-tanulásának elméleti megalapozása. Szervezeti keretek, szervezési módok, stratégiák, módszerek, taneszközök bemutatása, kiválasztásának ismertetése, biztonságos alkalmazásának megtanítása.EA+GY
  2.A tantárgyi tanítás-tanulás céljának, feladatainak, követelményeinek elemzése. Műszaki mérések és minőségbiztosítási módok tanításának módszertani sajátosságai, az induktív és a deduktív tananyag-feldolgozási módja.EA+GY
  3.A szakiránynak megfelelő szaktudományban, illetve a szakképzés-pedagógiában és a didaktikában tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazása, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerése, a szaktárgyi integráció megvalósítása.EA+GY
  4.Az anyagok, technológiák és műszaki mérések szakterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtése, közvetítése. A szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségei, színterei. Szaktárgyi felkészültséggel kapcsolatban önreflexió és önkorrekció.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István-Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotop Kiadó, Budapest, ISBN 978-615-80493-8-2, ISBN: 978-615-80493-8-2, ISSN:2498-7123
  2. Simonics István-Makó Ferenc (2015): Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html
  3. Simon Béláné (2016): Az anyag és gyártásismeret tanításának, tanulásának módszertana. Typotop Kiadó, Budapest, ISSN 2498-7123
  4. Simon Béláné (2001): Mérnökpedagógiai eljárások az anyag- és gyártásismeret tanítás-tanulásához. BMF-BGK, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Adolf Melezinek (1989): Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest.
  2. Ónodi György (1993): A villamos gépek és berendezések tanításának módszertana. Műegyetemi Kiadó, Budapest.
  3. Kata János (2007): Korszerű módszerek a szakképzésben. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-9664-61-6
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 1 alkalom, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók házi dolgozatot készítenek előre egyeztetett témából, meghatározott szempontrendszer alapján, továbbá mikrotanítást tartanak előre egyeztetett témából, amelyhez óravázlatot készítenek.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel, a házi dolgozat elkészítése, valamint a mikrotanítás.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi dolgozat és a mikrotanítás csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli. A vizsga érdemjegyébe beszámításra kerül a házi dolgozat és a mikrotanítás érdemjegye 1/3-1/3 arányban. Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató vizsgajegyet kaphasson.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-08-29